Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X
  • Symbol

III SA/Lu 689/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

jego interes prawny jako członka wspólnoty samorządowej. W ocenie skarżącego, jako radny Rady Powiatu w J. L. był uprawniony do współdecydowania w kwestii objętej zaskarżoną...
Zarząd Powiatu w J. L. reprezentowany przez Starostę wniósł o oddalenie skargi z uwagi na brak interesu prawnego M. G. w zaskarżeniu uchwały Zarząd Powiatu w J. L...

III SA/Lu 690/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

skargi M. G. podniósł, że istnieje związek pomiędzy jego prawnie gwarantowaną sytuacją, a zaskarżoną uchwałą, polegający na tym, że uchwała narusza jego interes prawny...
jego interes prawny. Poprzez wkroczenie Zarządu w kompetencje Rady Powiatu skarżący nie mógł współdecydować o istotnych dla społeczności lokalnej kwestiach związanych...

II SA/Go 848/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-14

administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718 dalej jako p.p.s.a.) tj. nie zawiera określenia prawa lub interesu prawnego, którego postanowienia zaskarżonych uchwał i ogłoszenie...
jako u.s.g. wedle którego, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu...

II SA/Bk 28/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-02-16

. wpłynął wniosek złożony przez pełnomocnika Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia [...] października 2020 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego...
wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego nie uwzględniono wniosku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia [...] października 2020 r...

III SA/Lu 691/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

związek pomiędzy jego prawnie gwarantowaną sytuacją, a zaskarżoną uchwałą, polegający na tym, że uchwała narusza jego interes prawny zarówno jako indywidualnego podmiotu...
skarżącego ustawowego uprawnienia, przez co został naruszony jego interes prawny. Poprzez wkroczenie Zarządu w kompetencje Rady Powiatu skarżący nie mógł współdecydować...

III SA/Wr 844/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-04-27

skarżaca) powołując się na art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, złożyła skargę na opisaną wyżej uchwałę. Wskazała, że uchwała ta narusza jej interes prawny...
przedstawionym w odpowiedzi na skargę. Podkreśliła, że jej interes prawny wynika z szeregu norm prawnych (np. art. 5 ust. 1 pkt 9 prawa budowalnego, art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu...

II GSK 1205/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-28

), i stwierdził, że skarżąca nie dowiodła naruszenia uchwałą Zarządu Powiatu jej własnego, indywidualnego i aktualnego interesu prawnego. Sąd stanął na stanowisku, zgodnie...
na jej charakter (niewiążąca opinia) nie mogła naruszyć interesu prawnego skarżącej, a w konsekwencji nie była ona legitymowana do wniesienia skargi na podstawie art. 87 ust...

I OSK 3132/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

, wywodząc, że zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym - każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu...
, o której mowa w art. 87ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym została oparta na subiektywnym przekonaniu danej osoby, iż został naruszony jej interes prawny lub uprawnienie...

II OSK 1596/06 - Wyrok NSA z 2007-06-28

Sąd wskazał, że pismem z dnia 1 lipca 2005 r. B. T. wezwał Zarząd Powiatu do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego i uprawnień, do jakiego doszło w wyniku powyższej...
nie posiada interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały, a podnoszone zarzuty sprowadzają się do ochrony porządku prawnego, przy czym bez znaczenia jest to, iż skarżący...

II SA/Sz 486/22 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-08-04

Zarządu Powiatu naruszała interes prawny skarżącego Stowarzyszenia ani jego Prezesa jako osoby fizycznej. Zgodnie z § 2 ust. 2 uchwały nr [...] Rady Powiatu D. w sprawie...
odmowa przyznania stypendium, o ile nastąpiłaby z naruszeniem prawa, mogłaby naruszać wyłącznie interes prawny lub uprawnienie zawodnika, którego wniosek o przyznanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   35