Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Cywilnej X

IV SA/Wa 1630/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-05

Wojewódzkim - Konkurs [...]., Składając skargę nie spełniono warunku formalnego - nie określono naruszenia prawa bądź interesu prawnego, na podstawie art. 57 § 1 pkt 3. ustawy...
braku formalnego, poprzez określenie naruszenia prawa i interesu prawnego, na podstawie art. 57 § 1 pkt 3 cytowanej ustawy oraz do sprecyzowania przedmiotu zaskarżenia...

IV SA/Wa 696/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-27

ze zm.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Zgodnie natomiast z § 2...
podlega opłacie sądowej (wpisowi), którą skarżący winien był uiścić przy wniesieniu skargi., Ponieważ skarżący w swej skardze nie określił rodzaju naruszenia prawa lub interesu...

IV SA/Wa 695/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-02

(Dz.U. nr 153, poz.1270 ze zm.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego...
prawa lub interesu prawnego - zaistniałego w związku z czynnością organu - a także nie opłacił wpisu, Sąd - stosownie do treści art. 49 § 1 i art. 220 § 1 powołanej...

IV SA/Wa 694/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-28

nr 153, poz.1270 ze zm.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego...
prawa lub interesu prawnego - jakie zaistniały w związku z czynnością organu - a także nie opłacił wpisu, Sąd - stosownie do treści art. 49 § 1 i art. 220 § 1 powołanej...

IV SA/Wa 2444/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-02-05

osiągnięty, a wakujące stanowisko objęte., Z ostrożności procesowej Szef Służby Cywilnej wniósł o oddalenie skargi, wskazując , że A. S. nie ma interesu prawnego...
w tej sprawie, a nadto wniosek o oddalenie skargi uzasadnia okoliczność, że skarżący wbrew dyspozycji art. 57 § 1 pkt 3 ppsa nie określił naruszenia prawa lub interesu prawnego...

II SA/Wa 1634/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-08

interesu prawnego., W dniu 13 września 2004 r. skarżący odebrał wezwanie Sądu do sprecyzowania skargi z dnia 21 maja 2004 r. i wskazania, w terminie 7 dni pod rygorem...

IV SA/Wa 697/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-29

.) - pismem z dnia 23 czerwca 2005r. został wezwany przez Sąd do uzupełnienia braków formalnych skargi - poprzez określenie rodzaju naruszenia prawa lub interesu prawnego...

II SA/Wa 169/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-31

oraz określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Ponadto, zgodnie z art. 64 § 2 ww. ustawy wniosek powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto...

VII SAB/Wa 157/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, który może stać się przedmiotem skargi wniesionej przez każdą osobę mającą w tym interes prawny., Jakkolwiek...
, zdaniem skarżącego, powinna pozostawać dowodem na fakt użycia podczas postępowania kwalifikacyjnego testu wiedzy obarczonego wadliwością prawną. Powoduje to, że Szef...

II SA/Wa 46/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-27

postępowania niosący za sobą możliwość udostępnienia testów psychologicznych dotyczy interesu prawnego tych podmiotów, co wiąże się również z ewentualnymi roszczeniami...
go, że wniosek nie ma podstaw prawnych., Wnioskodawca nie zgodził się ze stanowiskiem organu, że żądane informacje nie są informacjami publicznymi, wytknął przy tym organowi...
1   Następne >   2