Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

I SA/Kr 1366/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-16

w odpowiedzi na skargę wniosła o odrzucenie skargi z powodu niewykazania przez stronę skarżącą naruszenia zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym, interesu prawnego...
., Zgodnie z treścią art. 50 § 1 P.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi sądowej jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...

I SA/Kr 1367/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-16

rozstrzygnięciem nadzorczym, interesu prawnego, uprawnienia albo kompetencji, ewentualne oddalenie skargi z powodu jej niezasadności., Organ nadzorczy podtrzymał swoje stanowisko...
administracyjnymi uprawnionym do wniesienia skargi sądowej jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...

I SA/Kr 544/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-04

uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Redakcja...
jego interesu prawnego. W orzecznictwie sądowym i piśmiennictwie utrwalony jest pogląd, że o tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu...

II SA/Ke 29/22 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2022-04-29

do wniesienia skargi, o kt�rej stanowi art. 50 � 1 p.p.s.a., tj. swojego interesu prawnego. Zgodnie z tym przepisem, uprawnionym do wniesienia skargi jest ka�dy...
, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja spo�eczna w zakresie jej statutowej dzia�alno�ci, w sprawach dotycz...

I OZ 339/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

jego dotyczy bowiem interesu prawnego wnioskodawcy, choć, sam nie wniósł skargi do sądu administracyjnego na ww. uchwałę. Wnioskodawca ponadto wskazywał, iż od dnia 31 marca...
wnioskodawcy w charakterze uczestnika - na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a. - gdyż wynik postępowania sądowego nie dotyczy jego interesu prawnego. Sąd uznał bowiem, że ewentualne...

III OSK 1869/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-23

zaskarżona dopiero poprzez skargę na wynik konkursu. Sąd wskazał także na brak interesu prawnego wymaganego do wniesienia skargi., Skargę kasacyjną od powyższego...
, że skarżąca H. P. nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 13 grudnia 2021 r. nr 33/2021 w przedmiocie wyboru...

III OSK 1858/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-23

na przyjęciu, że skarżąca H. P. nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu czynności Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z 5 maja 2021 r. w przedmiocie ogłoszenia...
nie dysponuje interesem prawnym koniecznym do zaskarżenia przedmiotowej czynności. Sąd ten wskazał, iż zaskarżona czynność nie kreuje w żaden sposób uprawnienia lub obowiązku...

I SA/Kr 173/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-04-05

u.s.g.: 'Do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia...
na Jej interes prawny., Uprawnienie do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze ma wyłącznie gmina, a wobec tego inne podmioty nie mogą wnieść skargi z powołaniem...

I SA/Bd 486/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-08-10

pełnomocnictwa, o którego doręczenie wezwano. Podała, że Wójt Gminy Białe Błota nie ma interesu prawnego w zaskarżaniu wymienionej uchwały i uważa, że jest ona zgodna z prawem...
. Natomiast interes prawny w zaskarżeniu uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ma Rada Gminy Białe Błota. Wskazała, że ze względu na treść art. 98 ust. 3...

I SA/Gl 342/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-05-17

, której interes prawny, uprawnienie lub kompetencja zostały naruszone, a podstawą prawną do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę...
. 'Nieuwzględnienie w konkretnej sprawie takich, szczególnych sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów prawnych rady gminy i wójta lub gdy z przedmiotu uchwały wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   24