Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 2519/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-17

tejże ustawy, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie...
organu podatkowego dotyczy. O tym zaś, czy interes będący treścią żądania ma charakter prawny, czy faktyczny decydują przepisy prawa materialnego. Generalny Inspektor...

III SA/Wa 249/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-06

kategorii. Każda z tych osób nabywa status strony postępowania o tyle, o ile postępowanie to dotyczy jej interesu prawnego (praw lub obowiązków wynikających z prawa...
materialnego). Takiego zaś interesu prawnego Skarżąca nie miała., Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zwrócił nadto uwagę, że z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji...

III SA/Wa 1803/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-24

w postępowaniu i wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a tym samym - dałby mu szansę obrony jego interesów prawnych. Kwestionowana decyzja narusza art. 133 w zw. z art...
i wniósł o uchylenie zakwestionowanej decyzji., W ocenie T. R. ma on interes prawny, wyrażający się w prawie do ochrony swoich interesów majątkowych, by brać udział...

III SA 2767/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-19

[...] sierpnia 2003 r., w którym wskazał, iż ma interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, co wynika z art. 133 Ordynacji...
podatkowej, zgodnie z którym stroną w postępowaniu podatkowym jest osoba trzecia, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, z mocy art. 116...

III SA/Wa 111/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-27

tych podmiotów skatalogowano: podatnika, płatnika, inkasenta lub ich następców prawnych, a także osoby trzecie, o których mowa wart. 110-117a O.p., które z uwagi na swój interes...
prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy...

III SA/Wa 172/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-16

. 110-117, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie...
interesu prawnego w rozstrzygnięciu sprawy. Istnienie zaś tego interesu decyduje o możności bycia stroną postępowania., Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w odpowiedzi...

III SA 2360/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-16

wymienione w art. 134 związane z konkretnym zobowiązaniem podatkowym. Oznacza to, że osoba, której interes prawny nie wynika z przepisu materialnego prawa podatkowego...
ograniczającą jego prawa., Pan D. M. ma niepodważalnie w przedmiotowej sprawie istotny interes prawny oraz wbrew twierdzeniom Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej...

III SA/Wa 193/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-02

strony w postępowaniu podatkowym toczącym się w niniejszej sprawie, gdyż skarżący nie miał w tym postępowaniu interesu prawnego. Legitymowanie się interesem prawnym jako jedna...
do ukształtowania odpowiedzialności skarżącego jako osoby trzecie to nie miał on w tym postępowaniu interesu prawnego i co za tym idzie nie był stroną tego postępowania., Pogląd...

III SA 720/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-21

, ale bezpośrednio dotyczą odwołującego się i jego interesu prawnego. Tym samym odwołujący się z chwilą doręczenia mu postanowienia Urzędu Skarbowego w D. uzyskał...
), gdzie dla bycia stroną decydujące znaczenie miało samo przeświadczenie osoby o tym, że ma interes prawny, czy też ma charakter obiektywny (materialnoprawny), gdzie interes prawny...

III SA/Wa 82/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-22

regułom postępowania (art. 121 § l O.p.), oraz interes prawny strony przez zamknięcie jej drogi do realnej możliwości obrony interesów i praw w toczącym się postępowaniu...
ostatecznej decyzji, uznając, iż w postępowaniu przed Inspektorem Kontroli Skarbowej należało jej również z uwagi na jej interes prawny doręczyć ww. decyzję., W odniesieniu...
1   Następne >   +2   +5   10