Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 1265/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Starosty [...] z [...] września 2011 r. Uzasadniając swój interes prawny...
, jak i piśmiennictwie, że źródłem interesu prawnego może być również prawo cywilne, w szczególności prawo rzeczowe. Zatem, zdaniem wnioskodawczym, posiada ona uzasadniony...

I OSK 856/09 - Wyrok NSA z 2010-09-17

się wywieść istnienie po jej stronie interesu prawnego., Ponadto, wskazywany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów przepis art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września...
1991 r. o lasach (Dz. U Nr 45, poz. 435 ze zm.) nie może stanowić normy prawa materialnego, która wskazywałaby na istnienie interesu prawnego po stronie tegoż podmiotu...

I OSK 3007/17 - Wyrok NSA z 2018-05-25

z wnioskiem o wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Skarżąca wskazała, że źródłem interesu prawnego może być również prawo cywilne...
, w szczególności prawo rzeczowe. Posiada ona uzasadniony interes prawny w ochronie przysługującego jej prawa własności nieruchomości, które należy do praw rzeczowych., Wojewódzki...

IV SA/Wa 1417/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-27

przedmiot postępowania, w którym wydana została weryfikowana decyzja. W oparciu o przepisy prawa materialnego, winien ustalić czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
ukształtowany decyzją wydaną w postępowaniu zwykłym stosunek prawny, a następnie, czy podmioty te mają interes prawny w weryfikacji tej decyzji, w trybie określonym...

I OSK 2102/13 - Wyrok NSA z 2015-07-08

nie posiada interesu prawnego do skutecznego zainicjowania postępowania o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Starosty Pruszkowskiego z 21 marca 2012 r., Po rozpatrzeniu...
kolejności ustalenie, czy wnioskodawcy przysługuje przymiot strony w tym postępowaniu. Zgodnie z art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...

IV SA/Wa 1077/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-24

. 61 a § 1 k.p.a., jest brak interesu prawnego lub obowiązku upoważniającego wnioskodawcę do występowania w danej sprawie w charakterze strony (art. 28 K.p.a.), przy czym...
interes prawny to interes indywidualny, konkretny i sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie znajduje potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, będących przesłankami...

I OSK 420/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

nieruchomości. Dlatego też, skoro nie ma ona interesu prawnego do żądania wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków dla tej działki, należało, zdaniem organu, umorzyć...
wykonujący szkic polowy stworzyli nowy podział, nie mający pokrycia w dokumentach. Skarżąca uważa, że posiada interes prawny w sprawie, ponieważ utraciła dojście i dojazd...

I OSK 2385/13 - Wyrok NSA z 2015-06-19

i kartograficzne - Główny Geodeta Kraju utrzymał w mocy powyższe postanowienie. W uzasadnieniu wskazał, że skarżący nie wykazał interesu prawnego w uzyskaniu zaświadczenia. W ocenie...
organu wskazywanie na ważne sprawy w organach administracji publicznej nie dowodzi istnienia interesu prawnego. Skarżący nie powołał się ani na spodziewane korzyści...

IV SA/Wa 3815/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-03

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z 2008 roku, stanowi brak po jego stronie interesu prawnego lub obowiązku, dającego podstawę do skutecznego wniesienia takiego...
postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...

IV SA/Wa 72/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-17

nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] marca 2014 r., znak: [...], na wniosek złożony przez Państwo E. i M. W. oraz M. H., W. E., S. H., stanowi brak interesu prawnego...
tej decyzji nie wpłynęłoby na sytuację prawną wnioskodawców, nie mają oni więc interesu prawnego w przedmiotowej sprawie., Organ wyraził stanowisko, że bak przymiotu strony...
1   Następne >   +2   +5   +10   30