Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SA/Bk 505/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-21

nie może przesądzać o braku przymiotu strony innego podmiotu, mającego interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej. Przeciwnie organ administracji państwowej...
obowiązany jest z urzędu ustalić, kto ma w danej sprawie interes prawny lub obowiązek i nawet w przypadku wszczęcia postępowania na wniosek strony, organ administracyjny...

II SA/Bk 506/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-21

., W ocenie skarżącej fakt, iż jeden podmiot złożył podanie w sprawie administracyjnej nie może przesądzać o braku przymiotu strony innego podmiotu, mającego interes prawny...
w rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej. Przeciwnie organ administracji państwowej obowiązany jest z urzędu ustalić, kto ma w danej sprawie interes prawny lub obowiązek...

II GZ 271/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

jego interesu prawnego. W rozpoznawanej sprawie postępowanie sądowoadministracyjne zostało wszczęte wskutek skargi wniesionej przez A. J., która zaskarżyła decyzję w przedmiocie...
do toczącego się postępowania małoletniej wnuczki, wziął pod rozwagę czy wnioskodawczyni, ubiegająca się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma interes prawny w danej...

III SA/Wr 327/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-26

zainicjowane przed podmiot nie będący stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., Odnosząc się do uwag skarżącej dotyczących jej interesu prawnego...
prawnego lub obowiązku prawnego dotyczy postępowanie zakończone decyzją organu I instancji. Tak więc, kluczowe znaczenie dla rozpatrywanej sprawy ma pojęcie interesu...

I SA/Sz 327/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-04

na przedstawienie zgody pozostałych współwłaścicieli działek. Podniosła, że nie można interesu prawnego wiązać tylko i wyłącznie z zakresem działania danego organu administracji...
, oraz że jej interes prawny wynika z tego, że jest ona współwłaścicielką nieruchomości objętych wnioskiem, tym samym posiada prawo do uzyskania informacji, czy nieruchomości...

II GSK 1029/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności i tylko on jest stroną takiego postępowania mającą interes prawny w nabyciu konkretnego uprawnienia., Zdaniem Sądu...
administracyjnego;, 7) niedokonanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we W., oceny posiadania przez skarżącą interesu prawnego do złożenia odwołania od decyzji wydanej...

III SA/Wr 697/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-16

jako jej pełnomocnik. W odwołaniu tym oprócz argumentacji przemawiającej za własnym interesem prawnym jako współwłaściciela gruntów zgłaszanych przez B. G. do płatności...
interesu prawnego, który nie jest tożsamy z interesem B. G. (art.28 k.p.a.). Zgodnie z tym przepisem jedynym elementem kwalifikującym, który ma znaczenie dla uznania...

III SA/Gl 672/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-05

i pogrubienia Sądu) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja...
społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Poza tym przepis...

III SA/Wr 287/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-23

tego wnioskodawca nie wyartykułował, że swój interes prawny upatruje na tle art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji...
dalej 'p.p.s.a.', osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego...

I SA/Sz 876/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-01-16

w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony ten, kto uzasadnia swój interes prawny zdarzeniami i okolicznościami przewidywanymi takimi, które według jego zamiarów, wystąpią...
, że odwołujący nie legitymuje się interesem prawnym, który dawałby mu status strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym przyznania płatności osobie, która w swoim...
1   Następne >   +2   +5   +10   100