Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Kr 648/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-18

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 15 marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania skargę oddala. Wojewódzki Inspektor Nadzoru...
nr [...] obręb O, w związku z tym, iż inne strony postepowania tj. U. R. i Burmistrz Miasta i Gminy nie złożyły sprzeciwu, co do zawieszenia postępowania., Na postanowienie...

I SA/Wa 2162/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-09

o zawieszenie postępowania odwoławczego w związku z koniecznością zebrania dodatkowego materiału dowodowego., [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego...
kpa zawierało ono pouczenie, że jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, odwołanie uważa się za wycofane...

III SA/Kr 188/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-24

: [....] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić skargę D.O. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie rozpoznania odwołania od decyzji Starosty T. z dnia 1 sierpnia 2013 r. znak: [....] . Zaskarżonemu postanowieniu...

IV SA/Wa 580/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-20

[...] grudnia 2015 roku, Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego p o s t a n a w i a: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić solidarnie skarżącym D. K...
2015 r. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego., Zaskarżone postanowienie zapadło w następującym stanie sprawy:, Po rozpoznaniu wniosku D. K. i P. K...

III SA/Łd 225/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-08-13

, iż nie ustała przyczyna zawieszenia postępowania, a rozpatrzenie sprawy dokonania zmiany w ewidencji gruntów budynków polegającej na ujawnieniu w obrębie J. Gmina Z. działki...
treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i dlatego w ocenie organu nie ustała przyczyna zawieszenia postępowania. Zdaniem pełnomocnika stanowisko Starosty Ł...

IV SA/Wa 643/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-16

[...] lutego 2013 r., nr [...], znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. zasądza od [...] Wojewódzkiego...
, które w jego ocenie, przemawiały za zawieszeniem tego postępowania administracyjnego., We wniesionej skardze prawidłowość tych ustaleń zakwestionowała J. L., Zarzuciła naruszenie art. 124...

IV SA/Wa 2141/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-29

i Kartograficznego z dnia [...] czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącej...
[...] maja 2016 r. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawidłowych wpisów w ewidencji gruntów i budynków w zakresie władającego działką...

IV SA/Wa 1391/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-26

., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącemu kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi. W piśmie z dnia 2...
i Kartograficznego z dnia [...] marca 2015 r., nr [...], którym utrzymano w mocy postanowienie Starosty [...] z dnia [...] lutego 2014 r., o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie...

IV SA/Wa 398/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-11

niejawnym wniosku K. L. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi K. L. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia...
[...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia przebiegu granicy działek postanawia: - odmówić zawieszenia postępowania sądowego. Skarżąca K. L. w piśmie...

III SA/Kr 474/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-01

. Powyższe przesłanki zobowiązują organ do obligatoryjnego zawieszenia postępowania określonego w art. 97§1 kpa' (11SA/Bd 510/08)., Organ podał również, że pismem z dnia 10...
zaskarżone postanowienie., Organ odwoławczy podał, co następuje:, Przedmiotem postępowania zażaleniowego jest kwestia zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie wprowadzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   30