Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

IV SAB/Wr 31/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-09

) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61; 3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia...
zawieszonego postępowania; 4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku; 5) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; 6) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego...

IV SAB/Wr 30/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-07

, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61; 3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; 4) odmowa sporządzenia uzasadnienia...
listopada 2010 r., Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej...

IV SO/Wr 9/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-24

I instancji z dnia 28 sierpnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania., Skargę tę jako niedopuszczalną, wniesioną na decyzję...
art. 55 § 1 w związku z art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), dalej: p.p.s.a., za nieprzekazanie...

IV SO/Wr 11/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-06

art. 55 § 1 w związku z art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), dalej: p.p.s.a., za nieprzekazanie...
administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Jak wynika z treści art...

I OZ 646/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-25

złożonej przez siebie skargi. Kwestionując zaś stanowisko Sądu Wojewódzkiego, stwierdził, iż w zaistniałej sytuacji, Sąd ten powinien zawiesić postępowanie i przekazać...
stanowisku skarżącego Sąd Wojewódzki nie był również zobligowany zawiesić ww. postępowanie i przekazać pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy właściwemu organowi...

II SAB/Op 109/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-06-14

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony...
-Koźlu w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia 1) umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu...

IV SAB/Wr 101/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-11

wszystkich sędziów WSA we Wrocławiu i Opolu od rozpoznawania sprawy, oraz o zawieszenie z urzędu postępowania w niniejszej sprawie na podstawie art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a....
r. W toku postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu dwoma pismami z dnia 6 sierpnia 2013 r. skarżący wystąpił z wnioskiem o '(...) stwierdzenie...

II SA/Ol 591/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-08-28

m.in., że odmawiając przyznania pożyczki Dyrektor błędnie przyjął, że decydujące znaczenie ma fakt zawieszenia działalności gospodarczej w dniu 1 kwietnia 2020 r., podczas...
wyraźnie wskazane w ustawie., Przede wszystkim ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, dalej...

II SA/Bd 134/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

z dnia [...].12.2018 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy działającego z upoważnienia Starosty wniosła J. M. zarzucając mu naruszenie:, przepisów postępowania...
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej powoływana jako P.p.s.a.), kontrola...

II SAB/Bk 73/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-07-31

. Zasądza od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w S. na rzecz skarżącego J. S. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Skarga została wywiedziona...
administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu i w związku z tym stanowisko w przedmiotowej sprawie zostanie podjęte po ustaniu stanu epidemii z powodu...
1   Następne >   2