Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

III SA/Wa 3565/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-27

[...] oraz [...] z powództwa wierzycieli Spółki wniesione na podstawie art. 299 k.s.h. Zdaniem Skarżącego postępowania te należy uznać za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 §...
się postępowań sądowych nie jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu w sprawie ustalenia odpowiedzialności Skarżącego jako byłego członka zarządu za zobowiązania Spółki. Minister...

III SA/Wa 1546/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

. 201 § 1 pkt 1 oraz art. 201 § 2 Ordynacji podatkowej, poprzez jego nieuprawnione i bezzasadne zastosowanie. W uzasadnieniu Skarżąca wskazała, że z zagadnieniem wstępnym...
, jako zagadnienie wstępne, ma rozstrzygnąć. Wskazała, iż Organ I instancji bezprawnie łączy oba niezależne od siebie postępowania. W jej przekonaniu rozstrzygnięcie w sprawie...

III SA/Wa 199/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-11

zawieszenie postępowania z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu podniosła, że zagadnieniem wstępnym jest bowiem sytuacja, w której rozstrzygnięcie sprawy podatkowej...
sądowoadministracyjnego za zagadnienie wstępne., Zgodnie z art. 201 § 1 pkt 2 O.p., organ podatkowy zawiesza postępowanie, gdy rozpoznanie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione...

II SA/Wa 588/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-16

decyzji kończącej postępowanie wznowione postanowieniem organu I instancji nr [...] z dnia [...] listopada 2016 r. jest zagadnieniem wstępnym, którego rozstrzygnięcie...
, że w literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych (vide. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania...

I OSK 359/18 - Wyrok NSA z 2018-05-25

. nr 1[...] o uznaniu za osobę bezrobotną z dniem 18 października 2016r. W ocenie Wojewody wydanie decyzji kończącej postępowanie wznowieniowe jest zagadnieniem wstępnym...
października 2016r. zakończonego decyzją ostateczną Prezydenta Miasta B[...] z dnia 18 października 2016r. nr 1[...]jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1...

III SA/Wa 611/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-25

2010r. należy potraktować jako zagadnienia wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Przez zagadnienie wstępne należy rozumieć pewną kwestię o charakterze otwartym...
po rozpatrzeniu zarzutu czy Skarżący może być stroną w ww. postępowaniu, możliwe byłoby stwierdzenie czy postępowanie przed WSA jest istotnie zagadnieniem wstępnym w sprawie...

II SA/Wa 171/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-17

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Przez zagadnienie wstępne należy rozumieć zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło...
przez inny organ lub sąd, c) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte (Kodeks postępowania administracyjnego - komentarz, B. Adamiak, J. Borkowski, C.H. Beck...

III SA/Wa 3062/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-12

ustalenia, czy Z. posiada zaległości, należy potraktować jako zagadnienie wstępne, od którego zależy możliwość udzielenia dofinansowania dla pracowników., Na powyższe...
k.p.a. ma zastosowanie zawsze, gdy w sprawie występuje zagadnienie wstępne, od którego zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji oraz, gdy następuje zawieszenie...

I SA/Wa 2834/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-23

stanowi w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U....
Rejonowy w, [...] postanowienia w przedmiocie zmiany miejsca zamieszkania dziecka bądź zabezpieczenia roszczenia na czas postępowania sądowego nie jest zagadnieniem wstępnym...

II SA/Wa 232/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-11

byłoby niemożliwe. Przez zagadnienie wstępne (prejudycjalne) rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie...
rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, zaś w przypadku jego braku zawieszenie postępowania nie jest dopuszczalne., W ocenie organu Wojewoda L...
1   Następne >   +2   +5   8