Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

IV SA/Gl 417/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-04-04

jest od wystąpienia łącznie trzech przesłanek: postępowanie administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej...
orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnym zagadnienia prawnego...

II SA/Sz 1224/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-28

zagadnieniem wstępnym określił rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy i obowiązek ten scedował na sąd powszechny. Ojciec dziecka powołując się na opinię psychologa M. K. stwierdził...
materialno-prawną kwestię (zagadnienie wstępne), bez której niemożliwe jest załatwienie sprawy przez organ I instancji. Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest treść...

IV SA/Wr 276/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-30

., Zagadnieniem wstępnym (kwestią prejudycjalną), w rozumieniu wyżej cytowanego przepisu, jest okoliczność warunkująca zarówno rozpatrzenie sprawy jak i jej merytoryczne...
nie było., Słusznie zatem oceniły organy orzekające w sprawie, iż istnieje ścisły związek przyczynowy pomiędzy merytorycznym jej rozstrzygnięciem, a zaistniałym zagadnieniem wstępnym...

IV SA/Wr 749/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-02-21

rozstrzygnięcia jako zagadnienia wstępnego kwestii dopuszczalności odwołania oraz zachowania terminu do jego wniesienia., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
odwołania czego następstwem jest ostateczność decyzji. Organ odwoławczy obowiązany jest zatem w postępowaniu wstępnym zbadać, czy odwołanie zostało wniesione w przewidzianym...

II SA/Bd 1088/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-06

zagadnienia wstępnego - wyrażenia przez sąd opiekuńczy zgody zastępującej oświadczenie woli (art. 97 § 1 pkt 4 i art. 100 K.p.a.). W ocenie Sądu, brak jest podstaw...
wystąpienia do sądu rodzinnego o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego na obecnym etapie postępowania, mając zwłaszcza na uwadze ewentualność umorzenia postępowania w sprawie...

II SA/Wa 2318/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-30

poprzez brak zawieszenia postępowania gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd., Mając powyższe...

II SA/Bd 645/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-11-12

mieć istotny wpływ na wynik sprawy., Zasadniczym zagadnieniem wstępnym wymagającym rozważenia jest forma prawna, w jakiej organ administracji powinien rozpatrzyć sprawę...

IV SA/Wr 50/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-25

), a nie organ administracji. Zatem do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, tj. wyrażenia przez sąd opiekuńczy zgody zastępującej oświadczenie woli rodziców organ winien...

III SA/Łd 710/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-11

porozumienia między nimi, rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 97 § 2 k.r.o.), a nie organ administracji. Zatem do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, tj. wyrażenia przez sąd...

II SA/Lu 764/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-19

, nie istniało w jego ocenie zagadnienie wstępne, które uzasadniałoby zawieszenie postępowania., W złożonej do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w L. skardze...
1   Następne >   2