Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 2494/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zarówno w doktrynie prawa jak i w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym...
, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych...

IV SA/Wa 239/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-20

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne...
, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu i zagadnienie...

IV SA/Wa 2431/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-17

z powyższym uznając, że prowadzone przed Marszałkiem Województwa [...] postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego stanowi zagadnienie wstępne w prowadzonym...
złożenia wniosku do Marszałka Województwa [...] jest niewystarczającą przesłanką do uznania postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego za zagadnienie wstępne...

IV SA/Wa 206/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-13

kontroli, zatem w ocenie organu odwoławczego, nie jest to zagadnienie wstępne warunkujące wydanie decyzji w przedmiocie wymierzenia kary. Organ odwoławczy stwierdził...
i ustalenia, czy zmiana w przyszłości wydanego przez Wojewodę pozwolenia zintegrowanego stanowi zagadnienie wstępne w sprawie dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej...

IV SA/Wa 2018/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-12

tych przepisów, gdyż nawet jeśliby uznać, że określenie zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci za 2006 r. jest zagadnieniem wstępnym, to kwestia ta została...
sieci nie jest zagadnieniem wstępnym;, 2) 97 § 1 pkt 4 w zw. z art. 16 K.p.a, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem nawet jeżeliby uznać, że określenie...

IV SA/Wa 3381/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

terminu płatności kary. Decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej stanowi w rozpatrywanej sprawi zagadnienie wstępne. Uchylenie decyzji o wymierzeniu kary uniemożliwia organowi...
na decyzję o karze pieniężnej nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., bowiem rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie odroczenia płatności...

IV SA/Wa 341/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-22

uzyskania tego pozwolenia jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu prowadzonym w trybie tego przepisu., Organ II instancji nie podzielił także zawartego w zażaleniu...
rozstrzygnięcie sprawy głównej to w sprawie głównej wystąpiło zagadnienie wstępne, które warunkuje merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy głównej. W takiej sytuacji zagadnieniem...

II OSK 1993/12 - Wyrok NSA z 2014-01-30

zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w postępowaniu prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W ocenie organu 'zagadnieniem wstępnym' będącym...
przedmiotem postępowania przed takim organem lub sądem. Zagadnienie wstępne nie może natomiast dotyczyć wyjaśnienia nawet poważnych wątpliwości dotyczących aspektów prawnych...

IV SA/Wa 1571/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29

nie toczy się żadne postępowanie, które mogłoby być uznane za zagadnienie wstępne w stosunku do sprawy administracyjnej o wymierzenie kary pieniężnej za prowadzenie odzysku...
lub sąd, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., W omawianej sprawie skarżący wnosił o zawieszenie postępowania ze względu na to, że w jego ocenie...

II OSK 1114/07 - Wyrok NSA z 2008-10-02

o karze biegnącej jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu o wydanie decyzji w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej. W ocenie skarżących, w niniejszej sprawie decyzja...
decyzji o karze biegnącej powinna być zagadnieniem wstępnym w postępowaniu o wydanie decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej. W dniu 22 maja 2007 r. strona...
1   Następne >   +2   +5   +10   15