Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

II OSK 1921/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną...
i Gospodarki Morskiej z [...] maja 2013 r. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy, Wyrok wydany został w następującym stanie faktycznym i prawnym...

II OSK 1154/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

i Gospodarki Morskiej z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2013 r...
[...] kwietnia 2012 r., Nr [...], w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy., Opisując stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd I instancji wskazał, iż decyzją z dnia...

IV SA/Wa 1805/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-09

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy - oddala skargę - Zaskarżonym...
., poz. 647), projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu biurowo-usługowego z częścią mieszkalną wraz z infrastrukturą, wjazdem...

IV SA/Wa 1203/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę Wnioskiem z dnia 3 czerwca...
2011 r. H. C. wystąpiła do Wojewody [...] o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego w zabudowie kontenerowej (dwa...

IV SA/Wa 1492/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-08

z siedzibą w B. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala...
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku socjalno...

I SA/Wa 1373/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-29

, cała nieruchomość objęta była decyzją o warunkach zabudowy z dnia [...] listopada 2010 r., na podstawie której w dniu [...] marca 2011 r. wydane zostało pozwolenie...
na budowę [...]., Biegła przeznaczenie nieruchomości ustaliła w oparciu o powołaną decyzję o warunkach zabudowy. Natomiast część działki nr [...] objęta jest ustaleniami planu...

IV SA/Wa 895/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-06

pojedynczych nieruchomości określany jest na podstawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (...)'. Powyższe stwierdzenie nie ma oparcia w przepisach, gdyż określenie...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w drodze decyzji nie wynika z wielkości obszaru, którego dotyczy, lecz wyłącznie możliwe jest na obszarze...

IV SA/Wa 259/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-25

od północnej granicy przedmiotowej działki. Zapisy w decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...] marca 2008 r. wydanej przez Wójta Gminy M. jednoznacznie wskazują, że zakazuje...
w przedmiotowym miejscu nieruchomości skarżących mające wynikać z decyzji Wójta Gminy M. z dnia [...] marca 2008 r. o warunkach zabudowy nie ma znaczenia w sprawie, skoro skarżący...

I SA/Wa 1242/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-19

wartość nieruchomości zależy od: lokalizacji (w 30 %), sąsiedztwa (w 25%), znaczenia nieruchomości w aspekcie jej funkcji (w 20%), warunków zabudowy (w 15...
oraz rysunek o nazwie 'Gospodarka drzewostanem'. Pełnomocnik podniósł ponadto, iż dokumenty te znacząco wpływają na ocenę cechy 'warunki zabudowy'., W odpowiedzi na powyższe...

I SA/Wa 43/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

o warunkach zabudowy i koszty sporządzenia dokumentacji technicznej przyłączy., W odpowiedzi rzeczoznawca majątkowy wyjaśnił, że nie może uwzględnić niezrealizowanych projektów...
inwestycyjnych, ponieważ mieści się to w kategorii utraconych korzyści., Następnie S. W. przedłożył m.in. decyzję o warunkach zabudowy i koncepcję budowy budynku handlowo...
1   Następne >   +2   +5   +10   34