Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I OSK 2121/15 - Wyrok NSA z 2017-05-18

pozytywnego posługują się różnymi określeniami na oznaczenie decyzji administracyjnej (np. nakaz, zakaz, pozwolenie, zezwolenie, koncesja, rozkaz, warunki zabudowy...
. 2). Takiego warunku nie sformułowano natomiast wprost dla odmowy ujawnienia w rejestrze wybranej przez uprawnioną osobę formy realizacji prawa do rekompensaty...

I OSK 1389/13 - Wyrok NSA z 2015-02-18

zaś lat dziewięćdziesięciu dziewięciu. Kluczową normę prawną zawiera art. 54226 ustanawiający warunki co do formy umowy o ustanowieniu prawa zabudowy. Zgodnie...
na fakt, że B. T. nie posiadał prawa własności do tych gruntów, a jedynie był właścicielem prawa zabudowy na ziemi należącej do miasta Wilna. Był on właścicielem nieruchomości...

I SA/Wa 1293/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

warunki co do formy umowy o ustanowieniu prawa zabudowy. Zgodnie z jego treścią umowy o ustanowieniu prawa zabudowy sporządza się z trybem wieczystym, przy tym w rejestrze...
, iż w niniejszej sprawie bezspornym jest, że skarżący spełniają określone powyżej warunki - w związku z czym organy orzekające w sprawie słusznie potwierdziły im posiadanie...

I OSK 2725/14 - Wyrok NSA z 2016-10-06

całkowitej gruntu 0,025 ha, w tym pod zabudowę 0,011 ha. Na podstawie ww. dokumentu zostało przez organ wojewódzki wydane postanowienie z dnia [...] sierpnia 2011 r...
. pozostawiła zabudowania oraz ziemi ogółem 0,025 ha, w tym pod zabudowę 9,911 ha. Organ wojewódzki po analizie przedłożonej przez strony kserokopii opisu mienia ustalił...

I SA/Wa 2818/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-10

z zabudowaniami o powierzchni całkowitej gruntu 0,025 ha, w tym pod zabudowę 0,011 ha., Na podstawie w/w dokumentu zostało przez organ wojewódzki wydane postanowienie o spełnieniu...
z którym A. B. pozostawiła zabudowania oraz ziemi ogółem 0,025 ha, w tym pod zabudowę 9,911 ha. Organ wojewódzki po analizie ww. kserokopii opisu mienia pozostawionego wystawionego...

I SA/Wa 1575/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-16

, uchwałą nr [...] i planu miejscowego uchwalonego uchwałą nr [...]., Powyższe potwierdzają zapisy Rozdziału 3 (Warunki rozgraniczenia oraz zabudowy i zagospodarowania...
tych praw możliwość samodzielnego korzystania z państwowej nieruchomości zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, dokonywania zmian w zabudowie, wznoszenia nowych...

I SA/Wa 1439/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43...
innej ulicy, obu położonych na terenie zabudowanym lub przeznaczonym do zabudowy. Celem tego przepisu jest potwierdzenie statusu prawnego ulicom położonym w miastach...

I SA/Wa 333/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

a także powoływanie się na willową zabudowę, korzystne warunki środowiskowe i niedaleką odległość od centrum obszaru ulic S., bez podania źródła wiedzy o tych okolicznościach...

I SA/Wa 2250/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-21

zabezpieczenia podstawowych warunków do funkcjonowania. Pogorszenie warunków życia, choroba ojca strony i nakaz przeniesienia budynku mieszkalnego, będące czynnikami...
, że okoliczności powyższe były wynikiem polityki społeczno-gospodarczej prowadzonej przez ZSRR, tj. pogorszenie warunków życia rodziny P. na skutek włączenia ziemi i zabudowań...

I SA/Wa 398/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-06

. - [...] lipca 1937 r., a zatem nie spełniają powyższych warunków. Stosownie jednak do treści art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. w razie śmierci właściciela...
, ale wyłącznie tym, którzy byli ich właścicielami w momencie repatriacji i przy spełnieniu przez nich łącznie wszystkich warunków określonych w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca...
1   Następne >   +2   5