Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

V SA/Wa 912/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-29

Cudzoziemców z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP; I. Uchyla zaskarżoną...
[...] z [...] października 2009r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Placówki Straży Granicznej w K. z [...] października 2008r. o zobowiązaniu X. F...

II OSK 3103/17 - Wyrok NSA z 2018-06-26

z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wojewoda Łódzki decyzją z dnia...

IV SA/Wa 82/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-12

Cudzoziemców z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Wojewoda [...] decyzją z dnia [...].04.2014 r...
Poczty Polskiej wniosek N. V., reprezentowanego przez pełnomocnika o stwierdzenie na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 w zw. z art. 157 § 1 i 2 Kpa nieważności decyzji Wojewody...

IV SA/Wa 2638/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-16

Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Sygn. akt IV SA/Wa 2638/17...
wniosek A. C. o stwierdzenie na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. nieważności decyzji tego organu z dnia [...] września 2013 r., jak i utrzymaną nią w mocy decyzję Wojewody...

II OSK 3119/18 - Wyrok NSA z 2018-12-13

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Warszawie oddalił skargę A. C. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] sierpnia 2017 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Zaskarżony...

II OSK 2025/16 - Wyrok NSA z 2016-11-10

ze skargi G. A. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie udzielenia...
skargę G. A. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] sierpnia 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu wyroku Sąd...

V SA/Wa 976/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-22

do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony...
decyzję własną z [...].12.2010 r. nr [...], odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2006 r., nr [...] orzekającej o udzieleniu...

IV SA/Wa 2274/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-28

do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona...
., wskazywanej dalej jako 'Kpa'), utrzymująca w mocy decyzję z [...] lipca 2014 r. nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności, w trybie art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, decyzji...

IV SA/Wa 1913/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-17

do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia...
. nr [...], o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Placówki Straży Granicznej w [...] nr [...] z dnia [...] października 2015 r. o zobowiązaniu do powrotu ww...

II OZ 1298/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-18

[...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 19 października 2015 r., sygn. akt IV...
z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu postanowienia sąd I instancji wskazał, że pełnomocnik M...
1   Następne >   +2   +5   +10   78