Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

I SA/Wa 1438/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

[...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] czerwca...
stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] września 1992 r. Nr [...] zarządzającej wpis do rejestru uczelni niepublicznych [...] Szkoły...

I SA/Wa 1439/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

[...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] czerwca...
stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] października 1994 r. Nr [...] zatwierdzającej statut Wyższej Szkoły [...] w C. (obecnie Akademia...

I SA/Wa 1282/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Senatu [...] Uniwersytetu...
. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Senatu [...] Uniwersytetu [...] w S., z dnia [...] listopada 2009 r., w sprawie...

I SA/Wa 409/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-01

2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i uchwały organów Politechniki [...] oddala skargę. I. Stan...
) o stwierdzenie nieważności decyzji Senatu [...] z dnia [...] grudnia 2007 r. o powołaniu w drodze wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej (dalej UKW) oraz stwierdzenie nielegalności...

II SA/Wa 378/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-06

członków Rady Nadzorczej. W kolejnych pismach strona wskazała, że stwierdzenie nieważności ww. uchwały ma moc wsteczną, oznacza to, że powyższa uchwała nie wywołała żadnych...
), a inne stwierdzenia nieważności takiej uchwały (art. 252 §1 Ksh)., Zgodnie z art. 252 § 1 Ksh, osobom lub organom spółki, wymienionym w art. 250, przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko...

II SAB/Wa 36/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-15

wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wypowiedzeniu stosunku pracy zobowiązuje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do rozpoznania wniosku Z. S. z dnia [...] grudnia...
Wyższego o stwierdzenie nieważności decyzji Rektora Politechniki L. z dnia [...] r. znak: [...], wypowiadającej mu stosunek pracy nawiązany w drodze mianowania na stanowisko...

I SA/Wa 1185/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

z dnia [...] czerwca 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Nauki i Szkolnictwa...
postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia [...] października 2003 r. nr [...] zatwierdzającej...

II SAB/Wa 183/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-07

o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji. W odpowiedzi na powyższe Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismami z dnia [...] grudnia 2006 r. i z dnia [...] grudnia...
2007 r. poinformował wnioskodawcę, że nie jest organem właściwym do stwierdzenia nieważności powyższej decyzji, zaś prawidłowość rozwiązania stosunku pracy pomiędzy...

II SA/Wa 2425/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-22

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra z [...] października 2016 r., znak: [...] (dalej: 'Decyzja z [...] października 2016 r.'), utrzymującej w mocy...
., Wnioskiem z [...] listopada 2019 r. Skarżący wystąpił na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. o stwierdzenie nieważności Decyzji z [...] października 2016 r. W uzasadnieniu...

I SA/Wa 1742/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-15

2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] Minister Nauki i Szkolnictwa...
. ([...]) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] października 1993 r. Nr [...] zatwierdzającej statut S. w P. z siedzibą w P., Uzasadnienie faktyczne:, 1. S. w P...
1   Następne >   +2   +5   +10   22