Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Wa 71/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-24

[...] na decyzję Ministra Edukacji i Nauki z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
[...]' lub 'strona skarżąca') o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie cofnięcia Wyższej Szkole...

II SA/Wa 1776/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-07

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Starosta W. decyzją nr [...] z dnia [...] stycznia 2006 r...
stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej nr [...] z dnia [...] września 2002 r. - aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego pani M. J...

II SA/Wa 2071/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-18

-Samorządowego na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia - oddala skargę...
i prawnym:, Wnioskiem z dnia [...] czerwca 2014 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego (dalej: 'ZNP') wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej o stwierdzenie nieważności...

II SA/Wa 1117/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-08

nauczyciela mianowanego., Natomiast Wójt Gminy J. wnioskiem z dnia [...] stycznia 2012 r. wystąpił do [...] Kuratora Oświaty o stwierdzenie nieważności powyższego aktu...
na podstawie art. 157 § 2 oraz art. 61a k.p.a., odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta Gminy K. z dnia...

II SA/Ol 209/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-17

z dnia '[...]'. nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną...
i O Nr '[...]' oraz zawarł wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji jako niezgodnej z prawem i niewykonalnej. Jako podstawę żądania wskazał art. 138 § 1 i 2, art. 139...

II SA/Wa 1267/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia z urzędu postępowania...
[...] o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia...

II SA/Wa 2693/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-28

Ministra Edukacji Narodowej (dalej: 'organ') z dnia [...] listopada 2017 r. odmawiające wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Edukacji...
o stwierdzenie nieważności wymienionej decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] sierpnia 2017 r. oraz o wstrzymanie wykonania tej decyzji ze względu na znaczne...

II SA/Wa 1455/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Narodowej z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu awansu zawodowego nauczyciela...
stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy P. z dnia [...] października 2010 r. nr [...] o nadaniu J. M. stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, z uwagi na brak...

II SA/Wa 1955/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-22

. 256; dalej Kpa.), po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia [...] (dalej: Stowarzyszenie, wnioskodawca, skarżący) z [...] czerwca 2020 r. o stwierdzenie nieważności decyzji...
z [...] października 2017 r. Stowarzyszenie [...] złożyło do Ministra Edukacji Narodowej wniosek o stwierdzenie nieważności wymienionej decyzji Ministra Edukacji Narodowej...

I OSK 665/10 - Wyrok NSA z 2010-07-09

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA...
., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   43