Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X
  • Symbol

I OSK 2197/14 - Wyrok NSA z 2016-06-17

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd Wojewódzki wskazał, że zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2013 r...

I SA/Wa 2505/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-14

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] znak: [...] Minister Administracji i Cyfryzacji utrzymał w mocy...
k.p.a., wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] znak: [...] stwierdzającej nabycie przez Gminę [...] z mocy prawa...

I SA/Wa 3300/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-25

i Cyfryzacji z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. I. Minister...
postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] (dalej Wojewody') z dnia [...] listopada 1995 r. nr [...] dotyczącej przekazania nieodpłatnie...

I OSK 1069/13 - Wyrok NSA z 2014-12-23

m.in. działek nr [...] i [...]., H. G. wnioskiem z dnia 16 sierpnia 2011 r. wystąpił o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji wskazując, że skomunalizowane działki...
. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] czerwca 1991 r. i wskazał, że wszczęcie tego postępowania może nastąpić na żądanie...

I SA/Wa 2161/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-29

stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody [...] z dnia [...] lutego 1993 r., nr [...]., Postanowienie Ministra zostało wydane w oparciu o następujące ustalenia...
, własności nieruchomości położonej [...]., N. K. i D.K. wystąpili z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Wojewody w części dotyczącej budynku mieszkalnego...

I OSK 400/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

z dnia [..] grudnia 2013 r. nr [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 listopada 2014 r., sygn. akt I SA...
2013 r., nr [..], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, oddalił skargę., W uzasadnieniu powyższego wyroku zawarto następujące ustalenia faktyczne:, Decyzją...

I OSK 190/17 - Wyrok NSA z 2018-11-16

sprawy postanowieniem z [...] grudnia 2013 r., nr [...] odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważność wyżej powołanej decyzji Wojewody., Z wnioskiem...
wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody z [...] października 1991 r. uznał, że wnioskodawcom nie przysługuje przymiot strony w rozumieniu...

I SA/Wa 292/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-22

Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Postanowieniem z dnia...
postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] (Wojewoda) z dnia [...], stwierdzającej nabycie przez Gminę...

I SA/Wa 356/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-05

i Cyfryzacji z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister...
. nr [...] odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] marca 1993 r. nr [...] - w części dotyczącej nieruchomości...

I SA/Ol 211/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-23

Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie łącznego...
') z '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r., Jak wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   65