Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

VI SA/Wa 415/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

opłat naliczonych za lata 2006-2010. Organ wyjaśnił, że do wyliczania ww. opłat stosował stawkę wynikającą z pkt 1 Załącznika nr 1 w zakresie relacji: stacja bazowa...
rozporządzenia z 8 lutego 2005 r., ale w zakresie relacji: stacja bazowa - stacja bazowa, przy uwzględnieniu § 4 i § 5 ust. 1 tego rozporządzenia. Prezes UKE wskazał...

VI SA/Wa 3090/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-15

relacji: stacja bazowa - stacja ruchoma rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2005...
wynikająca z pkt 1 Załącznika nr 1 rozporządzenia z 8 lutego 2005 r., ale w zakresie relacji: stacja bazowa - stacja bazowa, przy uwzględnieniu § 4 i § 5 ust. 1...

II SA/Wr 693/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-21

środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia odrzucić skargę. W dniu 21 września...
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu stacji bazowej telefonii komórkowej PTC sieci E na istniejącej stacji bazowej P, zlokalizowanej...

II SA/Kr 1640/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-17

. z dnia 20 stycznia 2014 r.,nr: [....] , znak: [....] o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: 'Budowa stacji bazowej telefonii...
, że owa decyzja nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej jest bezspornie przedsięwzięciem...

II SAB/Kr 119/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-16

skargę na bezczynność Wójta Gminy R. w sprawie robót rozbiórkowych związanych z budową 'Radioliniowej stacji bazowej telefonii cyfrowej [...] na działce nr 1 położonej...
w miejscowości R. pow. G. Skarżąca wskazała, że mimo stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy R. z 26 stycznia 2001 r. dotyczącej pozwolenia na budowę ww. stacji bazowej...

II SA/Ol 358/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-10

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. '[...]' w O., Postanowieniem z '[...]'kwietnia 2008r. Samorządowe...
decyzji związanych z budową stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. '[...]' w O. jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa. Wskazali, iż w ich przekonaniu na terenie...

II SA/Wr 65/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-14

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji. W skardze...
na decyzję Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej W. Z. (dalej...

II SA/Kr 390/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-07-30

zbudował, a następnie ostatnio znacząco w III kw. 2020 r. rozbudował stację bazową nr [...] zlokalizowanej przy ul. [...] w Z.. We wniosku powołano się na art. 74.4...
, że zgodnie z rejestrem prowadzonych spraw w okresie od 2001 r. do dnia 19 listopada 2020 r. nie zostało wydane żadne pozwolenia na budowę czy też na rozbudowę stacji bazowej...

II SA/Lu 260/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-05-24

decyzję Starosty z dnia [...] znak: [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą [...] w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] z wieżą...
z 1998r., Nr 93, poz.589), wydane na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o ochronie środowiska. W świetle tego rozporządzenia budowa stacji bazowej telefonii...

II SA/Wr 279/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-10

25 września 2003 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej A GSM-900/1800 MHz w L. K...
od decyzji Wójta Gminy N. R. Nr [...] z dnia 25 września 2003 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii...
1   Następne >   +2   +5   +10   36