Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

I SA/Wa 2330/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-30

. W tym zakresie organ wskazał, iż wezwał wnioskodawczynię do wykazania tego tytułu, poprzez nadesłanie odpisu księgi wieczystej, umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w formie...
kupna-sprzedaży nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego lub dokumentów podatkowych dotyczących tej nieruchomości), jak również umów najmu, czy dzierżawy...

I SA/Wa 405/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-06

zawarta umowa sprzedaży albo zamiany lub umowa przedwstępna w przedmiocie sprzedaży lub zamiany nieruchomości. W przedmiotowej sprawie Instytut [...] dokonał wezwania...
z przyznanego mu prawa i nabyć tę nieruchomość, zawierając z właścicielem umowę kupna-sprzedaży tej nieruchomości lub nawet odstąpić od realizacji przyznanego mu prawa...

I SA/Wa 2394/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-12

umowa sprzedaży albo zamiany lub umowa przedwstępna w przedmiocie sprzedaży lub zamiany nieruchomości, wówczas wykonawca planu mógł nabyć niezbędną dla realizacji...
. A zatem w przypadku, gdy nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży albo zamiany lub umowy przedwstępnej nieruchomości, na skutek braku zgody właściciela nieruchomości...

I OSK 62/05 - Wyrok NSA z 2005-10-04

jako przeszkoda do stwierdzenia nieważności orzeczenia nr 15. Umowę dzierżawy i przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości w terminie 3 lat /do 5.09.2000 r., który to termin...
, iż podane przez skarżącego okoliczności nie stanowią nieodwracalnych skutków prawnych, zaś okoliczność, że nie doszło do sprzedaży nieruchomości nie ma znaczenia dla oceny...

I SA/Wa 2395/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-12

albo zamiany lub umowa przedwstępna w przedmiocie sprzedaży lub zamiany nieruchomości, wówczas wykonawca planu mógł nabyć niezbędną dla realizacji nieruchomość w drodze...
, gdy nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży albo zamiany lub umowy przedwstępnej nieruchomości, na skutek braku zgody właściciela nieruchomości, wszczynano administracyjne...

I SA/Wa 406/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-06

przedwstępna w przedmiocie sprzedaży lub zamiany nieruchomości, wówczas wykonawca planu mógł nabyć niezbędną dla realizacji nieruchomość w drodze wywłaszczenia (ust. 4 art...
do zawarcia umowy sprzedaży albo zamiany lub umowy przedwstępnej w przedmiocie sprzedaży lub zamiany nieruchomości, na skutek braku zgody właściciela nieruchomości, wszczynano...

I OSK 1744/10 - Wyrok NSA z 2011-10-19

ani spadkobiercami właścicieli nieruchomości., Za bezpodstawne uznał Sąd wywodzenie interesu prawnego na mocy aktu notarialnego sprzedaży z dnia [...] września 1948 r...
zaskarżonego wyroku w całości, przekazania sprawy do ponownego rozpoznania i zasądzenia kosztów postępowania., Zdaniem skarżących umowa sprzedaży nieruchomości odniosła skutek...

I SA/Wa 1083/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-17

do nieruchomości: odpisy ksiąg wieczystych bądź umowy kupna-sprzedaży nieruchomości'., Minister ocenił, że nietrafny jest argument strony skarżącej, iż działania Ministra Gospodarki...
) oraz prawo własności nieruchomości (odpis z księgi wieczystej bądź umowy kupna-sprzedaży nieruchomości). Nadesłane przez wnioskodawcę dokumenty (np. kwestionariusz Izby...

II GSK 394/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-24

i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99) stanowiący, że zawarcie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste lub umowy sprzedaży nieruchomości państwowej...
administracyjnego przed zawarciem umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i umowy sprzedaży nieruchomości państwowej, potwierdzają dodatkowo niedopuszczalność przyjmowania...

IV SA/Wa 515/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-21

do nieruchomości: odpisy ksiąg wieczystych bądź umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Tym samym organ administracji publicznej wyraźnie wskazał krąg dokumentów, których żądał...
oraz nieruchomości, na której było ono zorganizowane, bądź w sytuacji jego śmierci wszyscy jego następcy prawni. Tym samym organ podtrzymał swoje stanowisko zawarte w decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   13