Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SAB/Lu 148/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-25

: [...]; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego na rzecz...
czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, czy też naruszenie to nie miało charakteru rażącego (por. wyrok...

IV SAB/Wa 90/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-21

przewlekłość postępowania administracyjnego, można nakazać organowi wydanie aktu, stwierdzić rażące naruszenie prawa i /lub orzec o grzywnie. Jeżeli zatem żądany akt...
określonej treści. Wskazany art. 149 P.p.s.a. jasno stanowi, że Sąd stwierdza jednocześnie czy bezczynność lub przewlekłość miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Rz 1140/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-17

skarżącej i uchylenia jej, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia., W uzasadnieniu wyjaśniła, że wniosek złożyła...
jest rażącym naruszeniem prawa i stanowisko sądów administracyjnych w tym zakresie jest jednoznaczne, na dowód wskazała tezy orzeczeń oznaczonych następującymi sygnaturami : IV...

III SA/Lu 308/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-18

zarzutami i wnioskami skargi zważył, co następuje:, Postępowanie organów obu instancji obarczone jest wadą rażącego naruszenia prawa., Decyzje wydane przez organy obu...
, który stwierdził, że 'rozstrzygnięcie o sytuacji prawnej osoby, która zmarła po wszczęciu postępowania, uznać należy za rażące naruszenie prawa, dające podstawę do stwierdzenia...

III SA/Lu 307/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-18

instancji obarczone jest wadą rażącego naruszenia prawa., Decyzje wydane przez organy obu instancji zostały skierowane m. in. do zmarłego w dniu 19 maja 2001 r. R. S...
postępowania, uznać należy za rażące naruszenie prawa, dające podstawę do stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego (art. 156 § 1 pkt 2 kpa)' - a także wyrok NSA...

II SA/Sz 1143/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-24

oświadczając, iż Starosta wydał kolejną decyzję w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego podczas gdy przedmiotem wniosku było żądanie stwierdzenia rażącego naruszenia prawa...
prawnych w trybie swawolnego uznania urzędniczego;, 2) nieważność postępowania (art. 156 § 1 rażące naruszenie prawa poprzez nierozpatrzenie wniosku odwołującego...

III SA/Lu 79/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-12

zaskarżonych decyzji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w czasie ich wydania. Jeżeli zaskarżona decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa, sąd...
wydał zaskarżoną decyzję z rażącym naruszeniem prawa, tj. że zaszła przyczyna określona w art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a., W myśl art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd...

III SA/Lu 153/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-13

decyzje utrzymujące w mocy formalnie dwie różne decyzje organu I instancji., Niemniej jednak doszło do rażącego naruszenia prawa przez organ I instancji i braku należytej...
jej jako spraw odrębnych, ze względu na wielość stron, i tylko formalne łączne jej rozpoznanie zakończone kilkoma odrębnymi decyzjami, jest rażącym naruszeniem prawa...

III SA/Kr 722/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-12

do przyczyn nieważności ( pkt. 2) wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja organu pierwszej instancji...
, dotknięte są właśnie przyczyną nieważności opisaną w przepisie art. 156 § 1 pkt 2 in fine kpa, t.j. rażącym naruszeniem prawa przy ich wydaniu., Z mocą od dnia 22...

II SA/Rz 1269/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-04

odwoławczego nie nosi znamion działania z rażącym naruszeniem prawa i bez podstawy prawnej. Decyzja nie została zaskarżona do Sądu ( pismo organu z dnia 20 października...
, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis...
1   Następne >   +2   +5   +10   40