Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X
  • Symbol

II SAB/Bk 112/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-27

zobowiązania Sejmiku Województwa P. do podjęcia uchwały, 2. stwierdza, że bezczynność Sejmiku Województwa P. nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa, 3. zasądza od Sejmiku...
do załatwienia sprawy, ale również wypowiedzenia się, czy bezczynność miała charakter rażącego naruszenia prawa. Na mocy ustawy z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności...

III SAB/Wr 699/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-01-09

. nie ma miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zobowiązuje Zarząd Województwa D. do załatwienia sprawy w terminie [...] dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku...
miejsc z rażącym naruszeniem prawa., W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że 'rażące naruszenie prawa', o którym mowa w art.149 § 1a p.p.sa jest postacią...

III SA/Wr 315/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-08-06

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596), stanowi rażące naruszenie prawa wadług art. 156 par. 1pkt 2 k.p.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym...
i nazwisk członków Zarządu Województwa D. uczestniczących w wydaniu tego rozstrzygnięcia. Dostrzeżone uchybienie ma charakter rażącego naruszenia prawa, skoro...

III SA/Wr 428/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-30

nieważności poprzedzającej ją decyzji tego samego organu (z dnia [...] r.), jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa;, 3) zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa...
, zarzucając, iż obie decyzje Zarządu zostały wydane w niniejszej sprawie z rażącym naruszeniem prawa - art. 87 Konstytucji RP w związku z art. 5 pkt 11 u.z.p.p.r....

II OSK 948/15 - Wyrok NSA z 2015-07-10

, a w pkt 2 stwierdził, że bezczynność Sejmiku Województwa Podlaskiego nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach...
cechy rażącego naruszenia prawa. Sąd nie dopatrzył się bowiem w działaniu organu lekceważenia wnioskodawcy, czy też innych naruszeń prawa, poza nieprawidłową wykładnią...

II SA/Łd 1002/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-29

i rażącego naruszenia prawa, albowiem uchwała Sejmiku wywierająca bezpośrednie skutki prawne w sferze uprawnień i obowiązków osób trzecich (w tym skarżącego jako właściciela...
, że pozostawanie w obrocie prawnym powyżej wskazanej uchwały mimo braku istnienia podstawy prawnej oznacza istnienie stanu istotnego i rażącego naruszenia prawa, albowiem...

II SA/Wr 91/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-16

kwestionując ją w całości. Zaskarżonemu aktowi zarzucono naruszenie prawa materialnego, a to rażące i istotne naruszenie następujących przepisów 1. art. 21 ust. 2 pkt 24 lit...
. Przed jego wydaniem nie istniała prawna możliwości uchwalenia zaskarżonego aktu, co zdaniem stronny skarżącej stanowi rażące naruszenie prawa, albowiem organ...

II SA/Ol 635/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-07-29

. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu '[...]' z powodu rażącego naruszenia prawa. Wyjaśnił, że wskutek nowelizacji art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody Sejmik...
wydania rozporządzenia z rażącym naruszeniem prawa. Wskazał, że wydając zaskarżone rozporządzenie Wojewoda miał obowiązek uzgodnienia projektu rozporządzenia z właściwymi...

II SAB/Gl 52/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-19

jej do załącznika do uchwały z [...] r., podtrzymanego w wezwaniu z dnia 25 lipca 2016 r. do usunięcia naruszenia prawa, tj. rażącej, trwającej ponad trzy lata bezczynności...
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych dla Regionu II, stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II OSK 1174/17 - Wyrok NSA z 2018-03-16

zmieszanych odpadów komunalnych dla Regionu II, stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, oraz zasądzenie kosztów postępowania...
sierpnia 2012 r. w sposób odpowiadający żądaniu Spółki oraz stwierdzić, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Dalej Sąd I instancji wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   25