Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

III OSK 5071/21 - Wyrok NSA z 2022-06-22

z [...] czerwca 2019 r. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. odrzuca skargę kasacyjną w pozostałej części. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z 12 lutego...
. I wyroku (pkt II) oraz stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt III)., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym...

I OSK 296/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

się również stwierdzenia, że bezczynność organu w zakresie udostępnienia informacji miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzenie organowi z tego tytułu grzywny., Skarżący...
zakwestionował nadto stanowisko skarżącego, co do tego by bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, że przekroczenie terminu...

I OSK 1109/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

określenia czy postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe w całości (a więc także co do stwierdzenia czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, jak i w zakresie ewentualnego wymierzenia grzywny organowi z urzędu. Treść sentencji wskazuje, że Sąd...

III OSK 5081/21 - Wyrok NSA z 2022-06-22

informacji publicznej (pkt I), stwierdził, że bezczynność i przewlekłość postępowania nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II), umorzył postępowanie w zakresie...
charakteru rażącego naruszenia prawa, ponieważ zwłoka w rozpoznaniu wniosku nie była skutkiem celowego działania, a wyłącznie błędnej wykładni pojęcia 'informacja przetworzona...

I OSK 3190/14 - Wyrok NSA z 2016-04-12

publicznej, stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w pozostałym zakresie umorzył postępowanie sądowe oraz zasądził zwrot kosztów postępowania...
, że zaistniała w sprawie bezczynność nosi cechy rażącego naruszenia prawa., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, prawidłowo reprezentowany...

II SAB/Wa 335/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-05

z rażącym naruszeniem prawa, 3) zasądza od Prezesa Sądu Apelacyjnego w W. na rzecz skarżącego P.S. kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów...
o stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skarżący podtrzymał swoje stanowisko, że dokumenty urzędowe wystawiane w ramach...

I OSK 2863/15 - Wyrok NSA z 2015-12-04

II zaskarżonego wyroku i stwierdza, że bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. uchyla punkt III zaskarżonego...
wyroku Sąd pierwszej instancji stwierdził, że bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W punkcie III wyroku Wojewódzki Sąd...

II SAB/Ol 85/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-22

Prezesa Sądu w udzieleniu informacji publicznej 1/ stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2/ orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; 3...
sprawy oraz zasądzenia kosztów postępowania, i stwierdzenie, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz niewymierzanie grzywny organowi z urzędu...

I OSK 1221/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

w O. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, oraz stwierdził, że nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Powyższe postanowienie zostało wydane w następujących...
i stwierdzenie, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz niewymierzanie grzywny organowi z urzędu., W uzasadnieniu skargi skarżący podnosił...

II SAB/Łd 43/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-23

. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2...
w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi, stwierdzenie, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenie od organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   58