Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1852/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-20

, np. tzw. pustą fakturą), lub poniesiony bez intencjonalnego związku z przychodem, może zostać za taki koszt uznany. Ewentualność wspomnianej pomyłki - w obydwie strony...
nabywania towarów i usług są z kolei dokumentowane przede wszystkim fakturami VAT, w tym korygującymi, wystawianymi przez kontrahentów w wersji papierowej...

I FSK 1104/15 - Wyrok NSA z 2017-04-11

do tego, że ich normy są puste, jest to zatem wykładnia błędna., Z powyższych względów NSA uznał, że brak jest podstaw do przypisania pojęciu dostawy świadczonej...
dziesięciodniowe lub miesięczne. Dostawy te wykonywane są na terytorium kraju, na podstawie zamówień, a po upływie okresu rozliczeniowego Spółka wystawia fakturę za całość dostaw...