Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 515/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-23

nie doszło do ich skutecznego zawarcia), a wystawione do tych umów faktury należy uznać za tzw. 'puste faktury' w rozumieniu art. 108 ustawy o VAT, jedynym sposobem...
podpisane, a więc przyjąć należy, iż wystawione w związku z tym faktury były tzw. 'pustymi fakturami', które nie dokumentowały żadnej faktycznej sprzedaży., Natomiast...

I SA/Po 880/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-23

i kosztów pomiędzy Partnerami Konsorcjum) skutkowałoby wystawianiem przez Partnerów Konsorcjum 'pustych' faktur VAT, tj. faktur nie dokumentujących żadnej czynności...
Konsorcjum (w tym również Skarżącą), byłyby fakturami 'pustymi', gdyż nie dokumentowałyby żadnych świadczeń w rozumieniu ustawy o VAT. W szczególności, w przypadku faktur...

I SA/Kr 881/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-18

błędnie czy też fakturami pustymi. W momencie wystawiania tych faktur wskazywały one rzeczywistą wysokość obrotu. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy opodatkowania...
jednak w odniesieniu do rabatów (premii pieniężnych) nie zachodzi co do zasady niebezpieczeństwo związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Nieskorzystanie przez podatnika...

III SA/Gl 976/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-08

). ustawy VAT dotyczy sytuacji, gdy faktura nie odzwierciedla transakcji (puste faktury) lub wprawdzie odzwierciedla transakcje ale niezgodnie z rzeczywistością. Taka...
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez Agencję z tytułu świadczonych przez nią usług marketingowych...

I FPS 2/12 - Uchwała NSA z 2012-06-25

czy też fakturami pustymi. W momencie wystawiania tych faktur wskazywały one rzeczywistą wysokość obrotu. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy opodatkowania stanowi dopiero...
rozliczeniowym, określonej dla niego wartości zakupów netto (tzw. target) oraz realizowania przez niego płatności zgodnie z terminem płatności na fakturze, z uwzględnieniem...

I SA/Sz 985/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-12

lądowy na terenie kraju i zwrot pustego kontenera na depozyt/skład pustych kontenerów armatora). Podstawą do wykonania usługi jest pisemne zlecenie złożone...
od wyjazdu z portu do zwrotu pustego kontenera na plac armatora (import) lub za ponad limitowy czas liczony od podjęcia pustego kontenera do zwrotu do miejsca...

III SA/Wa 2921/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-12

samochodowej najpierw pustego samochodu, a następnie samochodu z załadowanym złomem. Na podstawie wyniku ważenia Spółka wystawia dokument WZ, dokumentujący wydanie złomu...
u nabywcy przebiega w taki sam sposób, jak podczas przygotowywania złomu do wysyłki, tj. ważony jest załadowany i pusty pojazd. Po dokonaniu ważenia nabywca wystawia...

III SA/Wa 1373/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-21

, że art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy jest w istocie przepisem pustym, gdyż jakiekolwiek zachowanie klienta lub potencjalnego klienta musiałoby być uznane za ekwiwalentne wobec...
świadczonych na jej rzecz usług, wystawiając odpowiednie faktury VAT. Wartość nabytych i przekazanych przez Podwykonawcę nagród zostanie uwzględniona w cenie usługi. Jednocześnie...

I SA/Gd 1141/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-01-25

, PIECZYWO CUKIERNICZE, CIASTA I CIASTKA, HERBATNIKI I POZOSTAŁE WYROBY PIEKARNICZE, NAWET ZAWIERAJĄCE KAKAO; OPŁATKI SAKRALNE, PUSTE KAPSUŁKI STOSOWANE DO CELÓW FARMACEUTYCZNYCH...
STOSOWANIA NIEWIELKICH MARŻY, VAT NALEŻNY WYNIKAJĄCY ZE STOSOWANIA STAWKI 8% BĘDZIE, CO DO ZASADY, NIŻSZY NIŻ VAT NALICZONY Z FAKTUR KOSZTOWYCH DOKUMENTUJĄCYCH ZAKUP TOWARÓW...