Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 943/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-26

jako świadczenia samodzielne, nie zasługuje na akceptację. Przyjęcie takiej tezy czyniłoby bowiem pojęcie 'dostaw towarów o charakterze ciągłym' zbiorem pustym (w przypadku...
mikropłatnościami są odnotowywane w systemie informatycznym Spółki i na tej podstawie tworzony jest billing do faktury. Polegają one na dostarczeniu dodatkowych (tj...

III SA/Wa 1354/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-15

wnioskodawca zobowiązuje się do nieobciążania najemców udziałem w kosztach wspólnych najemców dotyczących lokali niewynajmowanych. W konsekwencji, koszty wspólne lokali pustych...
w szczególności niżej wymienione czynności:, a) wystawianie w imieniu wnioskodawcy faktur czynszowych i pobieranie czynszu, rozliczanie kosztów wspólnych przypadających...

I FSK 1848/17 - Wyrok NSA z 2020-08-04

przez wnioskodawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT., Dalej spółka przedstawiła, że zgodnie z zawartą umową wnioskodawca zobowiązany jest do przemieszczenia na własne ryzyko i koszt...
nie można interpretować tak, aby jego norma była 'pusta' i nie znajdowała praktycznego zastosowania w przypadku dostaw towarów (co do zasady dających się wyodrębnić...

I SA/Gl 1543/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-16

poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień...
, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku)., Z kolei stosownie do art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób...

I FSK 1526/17 - Wyrok NSA z 2020-02-25

zakład. Zakład będzie wówczas wystawiał faktury VAT za usługi dzierżawy. Zakład ma zamiar także prowadzić ewidencje wymagane przez przepisy ustawy o VAT i wykazywać...
. 8 u.s.p.k.k. wskazując przy tym, że gdyby podzielić stanowisko organu i Sądu pierwszej instancji, to norma ta byłaby pusta, a taka sytuacja sprzeczna jest z regułami...

III SA/Wa 1106/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

z czasopismem;, 8. prawo do fanpage'a czasopisma na portalu A., W celu udokumentowania sprzedaży czasopism na drodze umowy spółka wystawiła fakturę VAT obejmującą...
w odrębnych pozycjach poszczególne aktywa przeniesione na mocy umowy wraz z przypisaną im ceną. Jedną z pozycji ujętych na fakturze był znak towarowy. W wyniku rynkowych...

III SA/Wa 177/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-09

tam działalność oświatową. Umowa została zawarta w marcu 2019 r. na czas oznaczony 2 lat i 4 miesięcy. Czynsz najmu płatny jest miesięcznie na podstawie faktury wystawianej...
. a' - stanowiłaby normę pustą, gdyż w lit. a mowa o dochodach funduszy uzyskiwanych za pośrednictwem udziału w spółkach nieposiadających osobowości prawnej...