Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

II GZ 304/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-18

postępowania w sprawie wymiany dyplomu kierownika robót nurkowych postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przywrócić termin do uzupełnienia braków formalnych skargi...
2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) odmówił A.B. przywrócenia terminu...

II SA/Wa 2016/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-17

. na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia [...] sierpnia 2004r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia...
., odmówił Spółce '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą w S. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca L. O. na terytorium...

II SA/Wa 986/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-29

przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania w przedmiocie prawa do zasiłku przedemerytalnego 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia 2...
równocześnie do wniosku prośbę o przywrócenie terminu do jego wniesienia. We wniosku wskazał, iż w 2001 r. wystąpił do Urzędu Pracy o przyznanie świadczenia przedemerytalnego...

II SA/Wa 1824/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-28

decyzje i postanowienia nie spełniają jej oczekiwań. Do skargi załączyła skierowany do Ministra Gospodarki i Pracy wniosek z dnia 7 września 2005 r., o przywrócenie terminu...
podniósł, że złożony wraz, ze skargą wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania nie może być rozpatrzony, gdyż został złożony po dniu wniesienia odwołania...

II SA/Wa 1034/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-26

niejawnym sprawy ze skargi T.M. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia - odrzucić skargę - SPOST Sentencja - Postanowienie...
[...] lutego 2004 r. nr [...] - w, terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (poprzednie wezwanie Sądu zostało skarżącemu doręczone w dniu 12 lipca 2004 r.)., Pomimo...

VI SA/Wa 1102/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-09

, a następnie ponowiona [...] stycznia 2004r. i [...] lutego 2004r. Prośby te były, zdaniem skarżącego, wnioskami o przedłużenie terminu i o przywrócenie terminu do usunięcia...
na działalność lub do ograniczenia jego działalności. Takiego zaświadczenia [...]nie wydał i nie wziął pod uwagę wniosków o przedłużenie i przywrócenie terminu...

II SA/Wa 1917/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-24

wówczas, gdy wyczerpie przewidziane ustawą środki zaskarżenia. Wobec błędnego pouczenia w decyzji Wojewody [...], skarżącemu przysługuje wniosek o przywrócenie terminu...
. nr [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Wskazał, że terminowi do wniesienia odwołania uchybił bez swej winy, albowiem został błędnie pouczony...

IV SA/Wa 1912/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-12

., Z ostrożności procesowej został także złożony wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi z dnia 30 sierpnia 2006r. oraz o uznanie czynności...
. Przyjęcie innego stanowiska prowadziłoby do obejścia przepisów prawa dotyczących przywrócenia terminu., Odnosząc się do kwestii potwierdzenia czynności w postaci...

II SA/Wa 1745/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-17

niejawnym sprawy ze skargi B. C. na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 powołanej ustawy)., W wykonaniu zarządzenia...

III OZ 315/21 - Postanowienie NSA z 2021-05-11

nie mogą mieć wpływu na ocenę prawidłowości zaskarżonego postanowienia. Mogą być one bowiem rozważane przy rozpoznawaniu ewentualnego wniosku strony o przywrócenie terminu...
, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nieuzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi...
1   Następne >   3