Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

II FSK 248/08 - Wyrok NSA z 2009-05-29

mieszkalnego, ze względu na brak pozwolenia na przebudowę, rozbudowę budynku mieszkalnego określonego przepisami art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane...
. W rezultacie uznano, że skarżący w związku z. poniesionymi wydatkami nabyli prawo do odliczenia 19% wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego do wysokości...

II FSK 877/05 - Wyrok NSA z 2006-06-13

pozwolenia określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane uznano, że podatnicy nabyli prawo do odliczeń niezwiązanych z remontem i modernizacją budynku...
z przepisami potwierdzają prawo do skorzystania z ulgi. A zatem jeżeli przed wydaniem decyzji wymiarowej podatnik złoży dokumenty potwierdzające fakt poniesienia wydatku...

II FSK 620/05 - Wyrok NSA z 2006-05-18

wskazywały w przekonaniu organu, że korekta faktury zmniejszająca wartość robót budowlanych o ponad 93% miała na celu obniżenie kwoty za wykonaną usługę do ceny...
decyzji naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:, - art. 123 ord. pod. w zw. z art. 31 ustawy o kontroli skarbowej poprzez naruszenie zasady czynnego udziału strony...

II FSK 493/08 - Wyrok NSA z 2009-01-27

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,poz. 1270...
, a następnie wniosła aportem do wskazanej wyżej Spółki. W ocenie podatniczki miała ona prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od 'wartości firmy' rozumianej...

II FSK 1409/05 - Wyrok NSA z 2006-11-16

i praw zostały nabyte do wykorzystania w innych rodzajach działalności zarobkowej - najem, prowadzenie przedsiębiorstwa usługowego i dopiero wskutek zmiany planów...
skarżącego, nieruchomości te przeznaczone zostały na sprzedaż. Okoliczność ta nie zmienia faktu, że przedmiotowe nieruchomości i prawa zostały nabyte w celu prowadzenia...

I FSK 518/05 - Wyrok NSA z 2006-01-20

ostatecznej, nie można przypisać rażącego naruszenia prawa. W ocenie Sądu, skoro załącznik nr 5 ustawy dotyczy wykazu materiału i usług /robót budowlanych/, których sprzedaż...
Jedynie stwierdzenie naruszenia prawa, które daje podstawę do wznowienia postępowania, zobowiązuje Wojewódzki Sąd Administracyjny do uwzględnienia skargi., Zakres...

I FSK 438/05 - Wyrok NSA z 2006-06-22

skarbowego dowody przedstawione w sprawie wskazywały, że korekta faktury z dnia 10 listopada 2000 r. zmniejszającej wartość robót budowlanych o ponad 93 % miała na celu...
, prowadzone na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej ma na celu stwierdzenie, czy decyzja w sposób rażący narusza prawo, nie może zaś prowadzić do ponownego...

II FSK 534/08 - Wyrok NSA z 2009-08-18

. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej dalej w skrócie: 'ord.pod.'. Uzasadniając zaistnienie przesłanki rażącego naruszenia prawa (art. 247 § 1...
, oczywistym i jasnym uchybieniu prawu., Zdaniem organu nadzoru, nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Ustalony w toku kontroli stan faktyczny pozwalał na stwierdzenie...