Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

I OSK 1895/10 - Wyrok NSA z 2011-10-11

tak tylko wtedy, gdy przepisy ustawy na to pozwalają, na przykład ustawa o pomocy społecznej przewiduje, że wskutek zmiany sytuacji majątkowej wnioskodawcy może zostać zmieniona...
argumentację Sądu pierwszej instancji K. D. wniosła o jej oddalenie w całości oraz o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej w postępowaniu kasacyjnym według norm...

II GSK 85/13 - Wyrok NSA z 2014-03-19

, że jego sytuacja materialna uległa dalszemu pogorszeniu ze względu na stan zdrowia. Skarżący podniósł, że zmuszony będzie do skorzystania z pomocy społecznej...
oraz, że nie posiada oszczędności. Poprosił o uwzględnienie jego sytuacji oraz o uwzględnienie interesu obywatela. W konkluzji pisma wniósł o udzielenie mu pomocy i umorzenie nałożonej...

I OSK 2501/13 - Wyrok NSA z 2015-06-26

czerwca 2007 r., W ocenie organu okoliczność, że działka nr [...] przylega do drogi krajowej nr [...] nie przesądza o konieczności zapewnienia bezpośredniego (za pomocą...
prawną zawartą w decyzji z dnia 3 sierpnia 2012 r. Dodał, że wyważając słuszny interes strony i interes społeczny w sprawie, przyznał ostatecznie prymat ważnemu interesowi...

I OSK 276/08 - Wyrok NSA z 2009-02-04

do rozwoju w latach 2002-2005-2010'. Organ dał pierwszeństwo ważnemu interesowi społecznemu, którego wyznacznikiem jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, nad interesem indywidualnym...
jest w danym przypadku celowe, przy uwzględnieniu interesu społecznego i słusznego interesu strony. Naczelną zasadą przy wyrażaniu zgody na wykonanie zjazdu z drogi...

I OSK 59/13 - Wyrok NSA z 2014-08-07

społecznemu, którego wyznacznikiem jest bezpieczeństwo ruchu drogowego i obowiązek ograniczania liczy potencjalnych miejsc kolizji i zderzeń drogowych., Skargę do Wojewódzkiego...
, tak że nie można postawić zarzutu dowolności. W takim przypadku badaniu podlega, czy przy podjęciu decyzji został uwzględniony słuszny interes społeczny i słuszny interes strony...

I OSK 125/05 - Wyrok NSA z 2005-11-08

w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe o ważeniu pojazdów...
więc ustalenie przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdu musi przebiegać według właściwej procedury. Ponieważ nawet niewielkie procentowo niedokładności narzędzia, za pomocą...

IV SA/Wa 125/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-20

komunikacyjna zapewniona została poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny połączony z drogą wojewódzką nr [...] za pomocą drogi niższej kategorii, położonej na działce...
zapewniała bezpieczeństwo użytkownikom (...)', przez co realizuje interes społeczny i publiczny jednocześnie., [...] Zarząd Dróg Wojewódzkich w [...], w dniu [...] września 2017...

I OSK 1786/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

trzeci, czyli wykonanie włączenia wjazdu na drogę nr [...] z działki nr [...] za pomocą istniejącego sąsiedniego zjazdu publicznego do działki nr [...], należało w ocenie...
lokalizacji zjazdów., Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, przyznał ostatecznie prymat ważnemu interesowi społecznemu, który jego zdaniem jest bezspornym...

III SAB/Lu 34/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została...
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej; inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej...

III SAB/Lu 31/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2-4 i ust. 5, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej...
społeczne nieposiadające osobowości prawnej; inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli przepisy prawa dopuszczają możliwość nałożenia...
1   Następne >   3