Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

IV SA/Wa 216/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-06

½ części oraz J. K. i H. A. na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej w udziale wynoszącym ½ części. Wobec powyższego opłata planistyczna została ustalona w dwóch...
zostać zastosowany art. 214 § 2 zdanie pierwsze ppsa w postaci ustalenia jednego wpisu sądowego od skargi dla skarżących, bowiem obowiązek uiszczenia opłaty planistycznej...

II SA/Wr 121/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-05

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie wzrostu wartości nieruchomości oraz wysokości opłaty...
planistycznej postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie...

II SA/Wr 121/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-22

Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2016 r nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie wzrostu wartości nieruchomości oraz wysokości opłaty...
planistycznej postanawia: odrzucić zażalenie. Zarządzeniem z dnia 29 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu pozostawił bez rozpoznania wniosek z dnia 12...

II OZ 1268/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-19

wydania zaświadczenia w sprawie wzrostu wartości nieruchomości oraz wysokości opłaty planistycznej postanawia : odrzucić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
ściągnięcie od strony opłaty kancelaryjnej (art. 234 § 4);, 8) wydawać zarządzenia o zwrocie akt administracyjnych sprawy organowi administracji publicznej po uprawomocnieniu...