Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II OSK 1273/07 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

. Wskazana wyżej uchwała ustalała także procentową stawkę wzrostu wartości nieruchomości na 20%, przy której zastosowaniu wymierzona opłata planistyczna stanowi kwotę...
przestrzennego, a ponadto był świadomy obowiązku uiszczenia opłaty planistycznej., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skarżący powtórzył...

II SA/Go 1052/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-20

w sprawie ze skargi M.I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej postanawia odrzucić skargę...
Odwoławczego z dnia [...] października 2015 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej., Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem sporządzonym na wniosek strony...

II OZ 1012/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-20

',, zaś opłata planistyczna wynikająca z art. 36 upzp nie należy do żadnej z tych kategorii., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zażalenie nie zasługuje...
wysokość opłaty posługiwania się procedurą podatkową, a sprawa opłaty planistycznej jako daniny nie uregulowanej przez op nie stanowi sprawy obowiązków podatkowych. NSA...

II OZ 235/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

ustalenia tej opłaty. Niewłaściwe jest uznanie przez Sąd, że renta planistyczna nie ma charakteru podatku i że nie stosuje się do niej przepisów ordynacji podatkowej...
do sporządzenia skarg kasacyjnych w sprawach opłat planistycznych, mimo, że sprawy te są pośrednio związane ze sprawami daniny publicznej., Należy zgodzić się z poglądem, ze w sprawie...

II SA/Łd 704/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-06

z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zobowiązał skarżących jako właścicieli przedmiotowej działki do uiszczenia opłaty planistycznej w kwocie 4 529,00...
. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną S. Ł. i T. Ł.; 2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa...

II SA/Gd 754/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-07

została podpisana przez W. J., który przedłożył pełnomocnictwo skarżącej 'do załatwiania w sprawie opłaty planistycznej rozliczonej przez Urząd Miasta od sprzedanej działki...
niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 września 2007 r., Nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości...

II OZ 400/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-12

należności pieniężnych. Sytuacja taka występuje w przypadku sprawy dotyczącej legalności poboru tzw. opłaty planistycznej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
2008r. Nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia...

II SA/Łd 705/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zobowiązał R. i B. M. jako właścicieli przedmiotowej działki do uiszczenia opłaty planistycznej w kwocie 7 308,00 zł...
ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną B. M. i R. M.; 2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa...

II OSK 2575/12 - Postanowienie NSA z 2014-03-21

, jak również wysokość nałożonej na skarżącego opłaty planistycznej., Od powyższego wyroku pismem z dnia 24 sierpnia 2012 r. B.B. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika...
w G. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...

II OSK 658/07 - Wyrok NSA z 2008-06-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę kasacyjną...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w miejscowości...
1   Następne >   2