Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1161/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-20

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 1161/17 w sprawie ze skargi J. D. i A. D. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. Anna Wesołowska z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów postanawia odrzucić skargę kasacyjną J. D.

I SA/Wa 1160/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

w myśl art. 220 § 1 powołanej ustawy, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący...
wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie 7 dni. Natomiast art. 220 § 3 tej ustawy stanowi, że skarga...

I SA/Wa 1161/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

w dniu [...] listopada 2016r. przez Burmistrza Miasta [...] wobec małżonków A. D. i J. D., obejmujący należności wynikające z decyzji [...] dotyczącej opłaty...
adiacenckiej., W toku postępowania egzekucyjnego zawiadomieniem z dnia [...] grudnia 2016r., nr [...], organ egzekucyjny dokonał zajęcia świadczenia emerytalnego przysługującego J...

I OSK 3431/18 - Wyrok NSA z 2019-12-12

z decyzji w przedmiocie opłaty adiacenckiej:, - odmawiające przywrócenia terminu do złożenia zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, znak...

V SA/Wa 31/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

jest ostateczna decyzja Burmistrza Miasta G. z dnia [...].10.2011 r., nr [...] na mocy, której H. i F. P. zostali obciążeni opłatą adiacencką. W wyniku porozumienia zawartego...
egzekwowanego obowiązku jest ostateczna decyzja Burmistrza Miasta G. z [...] października 2011 r., na mocy której H. i F. P. zostali obciążeni opłatą adiacencką. W wyniku...

I GSK 217/19 - Wyrok NSA z 2019-05-14

egzekwowanego obowiązku jest ostateczna decyzja Burmistrza Miasta G. z dnia [...] października 2011 r., na mocy, której H. i F. P. zostali obciążeni opłatą adiacencką. W wyniku...
, której H. i F. P. zostali obciążeni opłatą adiacencką. W wyniku porozumienia zawartego w dniu [...] lutego 2013 r. przedmiotowa należność została rozłożona na pięć rocznych rat...

I SA/Sz 359/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-12

zabezpieczenia wierzytelności banku, dwa dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu jej podziału. I już chociażby z tego powodu nie powinny stanowić bazy porównawczej...
ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału). Jednocześnie, ww. operatom, nawet dla działek i celów dla których zostały sporządzone, nie przysługuje już przymiot aktualności...

V SA/Wa 2127/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

[...], obejmującego należność z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wywołanego zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, w kwocie 28.596,10 zł...

I SA/Gd 1078/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-03

o informacje, czy skarżący obciążony został opłatą adiacencką, na co uzyskano odpowiedź przeczącą. Przesłuchano J.B., który był kierownikiem budowy, zeznał...
, - 2604,20 zł - przedłożone w toku postępowania odwoławczego faktury wystawione przez A Sp. z o.o. za opłaty przyłączeniowe (1802,20 zł) oraz przez B G. za kontrolę i odbiór...

I SA/Sz 57/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-14

opłaty administracyjne (np. adiacenckie) oraz cła (patrz definicja podatku w orzeczeniu z 29 maja 1996 r., sygn. K 22/95, OTK ZU nr 3/1996, poz. 21), a także abonament...
, którym objęto zobowiązanie z tytułu opłat abonamentowych za okres od stycznia 2010 r. do czerwca 2015 r. Odpis ww. tytułu wykonawczego wraz z zawiadomieniem o zajęciu świadczenia...