Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1161/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-20

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 1161/17 w sprawie ze skargi J. D. i A. D. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. Anna Wesołowska z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów postanawia odrzucić skargę kasacyjną J. D.

I SA/Wa 1160/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

w myśl art. 220 § 1 powołanej ustawy, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący...
wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie 7 dni. Natomiast art. 220 § 3 tej ustawy stanowi, że skarga...

I SA/Wa 1161/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

w dniu [...] listopada 2016r. przez Burmistrza Miasta [...] wobec małżonków A. D. i J. D., obejmujący należności wynikające z decyzji [...] dotyczącej opłaty...
adiacenckiej., W toku postępowania egzekucyjnego zawiadomieniem z dnia [...] grudnia 2016r., nr [...], organ egzekucyjny dokonał zajęcia świadczenia emerytalnego przysługującego J...

I OSK 3431/18 - Wyrok NSA z 2019-12-12

z decyzji w przedmiocie opłaty adiacenckiej:, - odmawiające przywrócenia terminu do złożenia zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, znak...

I SA/Sz 376/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-26

o warunki zabudowy, zlecenie budowy wodociągu, poniesienie kosztów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - opłaty adiacenckie, co organ szczegółowo opisał., Organ...
ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego, opłat adiacenckich, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i nie zostały udokumentowane, fakturami VAT., W skardze...

V SA/Wa 31/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

jest ostateczna decyzja Burmistrza Miasta G. z dnia [...].10.2011 r., nr [...] na mocy, której H. i F. P. zostali obciążeni opłatą adiacencką. W wyniku porozumienia zawartego...
egzekwowanego obowiązku jest ostateczna decyzja Burmistrza Miasta G. z [...] października 2011 r., na mocy której H. i F. P. zostali obciążeni opłatą adiacencką. W wyniku...

I GSK 217/19 - Wyrok NSA z 2019-05-14

egzekwowanego obowiązku jest ostateczna decyzja Burmistrza Miasta G. z dnia [...] października 2011 r., na mocy, której H. i F. P. zostali obciążeni opłatą adiacencką. W wyniku...
, której H. i F. P. zostali obciążeni opłatą adiacencką. W wyniku porozumienia zawartego w dniu [...] lutego 2013 r. przedmiotowa należność została rozłożona na pięć rocznych rat...

I SA/Sz 359/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-12

zabezpieczenia wierzytelności banku, dwa dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu jej podziału. I już chociażby z tego powodu nie powinny stanowić bazy porównawczej...
ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału). Jednocześnie, ww. operatom, nawet dla działek i celów dla których zostały sporządzone, nie przysługuje już przymiot aktualności...

I SA/Po 445/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-29

2020 r., nr [...], wystawionego przez Burmistrza Miasta [...] (dalej jako: 'wierzyciel' lub 'skarżący') obejmującego należności z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie...
w łącznej kwocie [...]zł, na które złożyły się: 1) kwota [...]zł tytułem opłat manipulacyjnych - zgodnie z art. 64 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu...

I SA/Sz 388/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-24

. w zakresie wykupu urządzeń wodociągowych przyłączonych do sieci Gminy S.), uzyskał decyzje dot. opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości., Z powyższych...
z państwem M. i D. R. - umowy z Gminą S. w zakresie wykupu urządzeń wodociągowych przyłączonych do sieci Gminy S., wydanie przez Wójta Gminy S. decyzji ustalających opłaty...
1   Następne >   3