Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. wraz z odsetkami za zwłokę od niezapłaconych w ustawowym terminie zaliczek na ten podatek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Sokołowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Sędzia WSA Joanna Wojciechowska po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 listopada 2022 r. sprawy ze skargi M. R. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. wraz z odsetkami za zwłokę od niezapłaconych w ustawowym terminie zaliczek na ten podatek oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/15

Zaskarżoną decyzją z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr 3201-IOD2.4102.36.2021.11, 3201-IOD2.4102.72.2021, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia 4 października 2021 r. nr 3214-SPV.4102.22.2020.AS, 3214- SPV.4102.11.2020.SZD określającą M. R. (dalej: "podatnik", "strona", "skarżący") zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r.

Powyższe decyzje zostały wydane w następującym stanie faktycznym sprawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. przeprowadził u podatnika od 21 stycznia do 29 maja 2019 r. kontrolę podatkową w zakresie naliczania i deklarowania podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2017-2019.

Organ I instancji ustalił, że podatnik sprzedawał niezabudowane nieruchomości gruntowe, nie zgłaszając w tym zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej i nie prowadząc ksiąg podatkowych.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie organ podatkowy zawarł w protokole z kontroli podatkowej, do którego podatnik nie złożył zastrzeżeń. Natomiast 18 czerwca 2020 r. do organu I instancji wpłynęło zeznanie podatkowe według wzoru PIT-36 za rok 2018, w którym podatnik uwzględnił ustalenia wynikłe z przeprowadzonej kontroli podatkowej.

Następnie, 22 lipca 2020 r., 29 lipca 2020 r. i 2 września 2020 r. podatnik złożył korekty tego zeznania i wykazał w nich zerowe zarówno przychody, jak i koszty uzyskania przychodów.

Wobec powyższego, organ I instancji 14 października 2020 r. wszczął z urzędu postępowanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018.

W toku postępowania organ I instancji ustalił, ustalił, że w roku 1983 podatnik nabył spadek po ojcu - L. R. - w postaci nieruchomości rolnej zabudowanej w G. , gmina S. (postanowienie Sądu Rejonowego w S. sygn. akt INs [...]). Pozostałą część tej nieruchomości podatnik otrzymał w roku 1999 w postaci darowizny od matki - M. R. (akt notarialny Rep. A nr [...] z 19 marca 1999 rok).

Otrzymana przez podatnika nieruchomość składała się z działek nr [...], nr [...] i nr [...] (o łącznym obszarze 7 ha - Kw Nr [...]) oraz nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] i nr [...] (o łącznym obszarze 9,6 ha - Kw Nr [...]). W roku 2014 podatnik podzielił działkę o numerze [...] (o powierzchni [...] ha) na 17 mniejszych działek.

Następnie, w latach 2016-2017, na wniosek podatnika dokonano dalszego podziału tych 17 działek, uzyskując z działki o numerze [...] położonej w G., gmina S., 45 nieruchomości gruntowych. Przy tym organ I instancji ustalił również, że działka numer [...] o powierzchni 0,6096 ha stanowi drogę wewnętrzną i udziały w niej podatnik zbywał jako przynależne do poszczególnych działek, zaś działka o numerze [...] została wydzielona na poszerzenie drogi gminnej.

Z kolei działki o numerze [...] i [...] nie były przedmiotem dalszego podziału, ponieważ podatnik przekazał je jako darowizny siostrze i bratu (akt notarialny Rep. [...] z 15 września 2016 roku, akt notarialny Rep. [...] z 15 września 2016 roku).

W trakcie postępowania podatkowego organ pierwszej instancji ustalił, że w roku 2018 podatnik sprzedał 12 niezabudowanych działek gruntu (wraz z częścią udziałów w drodze wewnętrznej).

Strona 1/15