Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Stukan- Pytlowany Sędzia NSA Dariusz Dudra Sędzia del. WSA Tomasz Smoleń (spr.) po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej F. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2018 r., sygn. akt V SA/Wa 31/18 w sprawie ze skargi F. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia [...] października 2017 r., nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/5

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 września 2018 r. oddalił skargę F. P. (Skarżący) na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] października 2017 r. w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu [...] sierpnia 2016 r. Burmistrza Miasta G. wystawił wobec Skarżącego tytuł wykonawczy nr [...]. W części B tytułu wykonawczego wskazano małżonkę Skarżącego - H. P. - odpowiedzialną majątkiem wspólnym.

Następnie, organ egzekucyjny - Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. wszczął postępowanie egzekucyjne.

W piśmie z [...] września 2016 r., uzupełnionym pismem z [...] października 2016 r. Skarżący wraz z żoną, na podstawie art. 33 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599, ze zm.; dalej: "u.p.e.a."), zgłosili zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. pismem z [...] października 2016 r., na podstawie art. 34 u.p.e.a. zwrócił się do wierzyciela o zajęcie stanowiska w przedmiocie zgłoszonych zarzutów.

Postanowieniem z [...] stycznia 2017 r., Burmistrz Miasta G. uznał zgłoszone zarzuty za nieuzasadnione.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało utrzymane w mocy postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] marca 2017 r.

Postanowieniem z [...] kwietnia 2017 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w G., po rozpatrzeniu pisma z dnia [...] września 2016 r. w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w sprawie postępowania egzekucyjnego, w oparciu o ostateczne stanowisko wierzyciela, na podstawie art. 33 § 1 oraz art. 34 § 1 i § 4 u.p.e.a. uznał zarzuty za nieuzasadnione.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w W. uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...] kwietnia 2017 r. wskazując, iż organ egzekucyjny nie zbadał, czy osoby wnoszące pismo z [...] września 2016 r. występują w charakterze zobowiązanego oraz czy posiadają uprawnienia do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 u.p.e.a., czym naruszył przepisy postępowania.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. postanowieniem z [...] września 2017 r., na podstawie art. 61a § 1 u.p.e.a. odmówił wszczęcia postępowania w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w sprawie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego o numerze [...] z dnia [...] sierpnia 2016 r. w stosunku do H. P.

Postanowieniem z dnia [...] września 2017 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w G., po rozpatrzeniu wniesionych przez Skarżącego zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego, w oparciu o ostateczne stanowisko wierzyciela, na podstawie art. 33 § 1 pkt 2 oraz art. 34 § 1 i § 4 u.p.e.a. uznał zarzuty za nieuzasadnione.

Postanowieniem z [...] października 2017 r., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w W. stwierdził niedopuszczalność zażalenia H. P. Jednocześnie w postanowieniu z [...] października 2017 r., ww. Organ utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie z [...] września 2017 r.

Strona 1/5