Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 272/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-27

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury...
Nr XVII/191/08 w sprawie ustalenia dla gruntów miasta Świdnicy stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń...

VI SA/Wa 3414/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-20

nieruchomościami, który to przepis wyraźnie stanowi, że ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartości nieruchomości...
Miasta i Gminy Ś. wszczął postępowanie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej wobec J. N. oraz jego brata K. N. jako współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. G...

II SA/Lu 94/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-11

za taką podstawę nie można uznać art. 44 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, gdyż dotyczy on opłat adiacenckich, nakładanych w drodze...
nieruchomości, powstałego na skutek wybudowania tych urządzeń (opłaty adiacenckie)., Z treści § 2, 4 oraz 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie...

II SA/Lu 95/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-11

, gdyż dotyczy on opłat adiacenckich, nakładanych w drodze decyzji przez organ wykonawczy gminy na podstawie uchwały rady gminy już po wykonaniu danego urządzenia., Prokurator...
nieruchomości wynika, że wysokość opłat adiacenckich ustala się w stosunku procentowym, biorąc za podstawę różnicę powstałą między wartością gruntu przed wybudowaniem urządzeń...

I ONP 6/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-04

w B. z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku...
. z [...] grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Skargę kasacyjną od tego wyroku wywiódł A. B. (dalej: skarżący) wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku...

VI SA/Wa 3410/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

zadania dotyczyła kwestii ustalenia opłaty adiacenckiej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości w sytuacji, gdy operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego...
uiszczenia opłaty adiacenckiej oraz zaliczeniu w poczet materiału dowodowego nieaktualnego operatu szacunkowego. Brak wskazania naruszenia właściwych przepisów prawa tj...

IV SA/Po 315/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-02

handlowego - do spłaty [...] zł.; dług wobec osób fizycznych - [...] zł. (wspólnie z żoną przy rozdzielności majątkowej); opłata adiacencka - do spłaty pozostało [...] zł...
w spłacie opłaty adiacenckiej wobec gminy R.., Na podstawie art. 245 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U....

IV SA/Po 712/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-20

nieruchomości w budowie miedzy innymi sieci gazowej, poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. W ocenie skarżących jest to jedyna prawna możliwość obciążenia...
o gospodarce nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603) burmistrz może w drodze decyzji ustalić opłatę adiacencką, każdorazowo po stworzeniu warunków...

VI SA/Wa 150/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

sporządzającym opinie o wartości nieruchomości, o których mowa w art. 146 ust. 1a, a także osobom zobowiązanym do wniesienia opłaty adiacenckiej, właściwe podmioty...
ten jest sporządzany przed wszczęciem postępowania o ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej i jest włączony do sprawy, tak jak to miało miejsce w tej sprawie na podstawie...

II SAB/Lu 142/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-14

oraz danin publicznych np. aktualizacji użytkowania wieczystego, opłaty planistycznej czy opłaty adiacenckiej. W dniu [...] sierpnia 2017 r. telefonicznie powiadomił sekretarza...
), wysokości opłaty adiacenckiej (art. 146 ust. 1a u.g.n.), aktualizacji opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie (art. 77 ust. 3 u.g.n.), czy ustalenia wysokości opłaty...
1   Następne >   3