Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 974/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-09-19

opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości przy scaleniu i podziale nieruchomości -skargę oddala- Wojewoda działając na podstawie art. 85, art. 86 i art...
. nr [...] stwierdził nieważność uchwały Rady miejskiej nr [...] z dnia [...] sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu...

I SA 2293/02 - Wyrok NSA z 2003-01-14

[...] sierpnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w P. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę Rozstrzygnięciem...
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania kanalizacji na terenie P. i B. W uzasadnieniu stwierdzono, że uchwała ta została podjęta...

I OSK 1427/14 - Wyrok NSA z 2016-03-22

dla M.S. i M.S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału działek o numerach ewidencyjnych [...] położonych we wsi S.B. w wysokości 26.448 zł...
. Następnie decyzją z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] organ ustalił dla M.S. i M.S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału działek...

I OSK 4247/18 - Wyrok NSA z 2019-04-09

[...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2018 r. sygn. akt II SA/Gl 404/18...
procentowej opłaty adiacenckiej., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Uchwałą z dnia [...] r. [...] Rada Miejska w [...] dalej...

II SA/Gl 404/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-10

nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę. Uchwałą z dnia 28 lutego 2018 r...
. Nr XXXVII/769/2018 Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchyliła swą uchwałę z dnia 28 maja 2008 r. Nr XXVII/426/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...

II SA/Po 693/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-11-03

Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] lipca 2004r. Nr [...] w przedmiocie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; o d d...
28 maja 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej podziałem geodezyjnym...

I SA/Wa 304/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-25

. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] grudnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej oddala skargę. Zaskarżonym rozstrzygnięciem...
2002 r. w sprawie ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, ustalając na terenie miasta P. stawkę...

II SA/Sz 319/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-06-05

jest dowodem na to, iż jego strony uzgodniły zasadę wzajemnych zobowiązań: Gmina odstępuje od naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działek nr [...], zaś państwo G...
, tzw. 'opcję 0', tj. że Gmina nie zapłaci za przyjęta działkę na poszerzenie drogi, a małżonkowie G. nie będą obciążani opłatą adiacencką z tytułu podziału działek...

II SA/Po 699/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-08

. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] 2010 r Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody...
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału umarza się, w przypadku dokonania darowizny w okresie 6 miesięcy od dnia...

I SA/Wa 999/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-14

[...] decyzją z dnia [...] marca 2006 r., nr [...] ustalił dla M. Ś. i M. Ś. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału działek...
z obrębu [...], gmina [...]. W uzasadnieniu organ powołał się na to, iż należność z tytułu odszkodowania za w/w działkę została zaliczona na pokrycie opłaty adiacenckiej...
1   Następne >   +2   +5   +10   18