Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Joanna Skiba po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. D. na postanowienie Dyrektora [...] z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

J. D. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Dyrektora [...] z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...], wydane w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów.

Zarządzeniem z dnia 7 sierpnia 2017 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł oraz nadesłania 1 egzemplarza odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została doręczona w dniu 24 sierpnia 2017 r., co wynika z zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki (k. 11 akt sądowych).

Przy piśmie z dnia 23 sierpnia 2017 r. strona nadesłała odpis skargi, zaś wpis sądowy nie został uiszczony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga.

Natomiast w myśl art. 220 § 1 powołanej ustawy, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie 7 dni. Natomiast art. 220 § 3 tej ustawy stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt sprawy, zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, wraz z rygorem odrzucenia skargi i zakreślonym 7-dniowym terminem do jego wykonania, zostało skutecznie doręczone stronie skarżącej w dniu 24 sierpnia 2017 r. Siedmiodniowy termin do dokonania powyższej czynności upłynął zatem w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Tymczasem strona skarżąca nie uiściła wpisu od skargi w ww. terminie. Ta ostatnia okoliczność wynika z rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który został sprawdzony w dniu 30 października 2017 r. (k. 19 akt sądowych).

Niespełnienie zatem wskazanego obowiązku, w terminie zakreślonym przez Sąd, skutkuje odrzuceniem skargi.

Z powyższych względów, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1