Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. Anna Wesołowska w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej J. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 1161/17 w sprawie ze skargi J. D. i A. D. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. Anna Wesołowska z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów postanawia odrzucić skargę kasacyjną J. D.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 1161/17 oddalił skargę J. D. i A. D. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów

Orzeczenie to wraz z uzasadnieniem zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 13 lutego 2018 r. (k-47).

Pismem z dnia 20 marca 2018 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik J. D. - radca prawny M. G. wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną, nie składając jednocześnie stosownego wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Natomiast w myśl art. 178 ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną. W niniejszej sprawie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął w dniu 15 marca 2018 r., zaś skarga kasacyjna została złożona w dniu 20 marca 2018 r. (data stempla pocztowego).

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1