Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1161/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-20

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 1161/17 w sprawie ze skargi J. D. i A. D. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. Anna Wesołowska z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów postanawia odrzucić skargę kasacyjną J. D.

I SA/Wa 1160/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

w myśl art. 220 § 1 powołanej ustawy, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący...
wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie 7 dni. Natomiast art. 220 § 3 tej ustawy stanowi, że skarga...

I SA/Wa 1161/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

w dniu [...] listopada 2016r. przez Burmistrza Miasta [...] wobec małżonków A. D. i J. D., obejmujący należności wynikające z decyzji [...] dotyczącej opłaty...
adiacenckiej., W toku postępowania egzekucyjnego zawiadomieniem z dnia [...] grudnia 2016r., nr [...], organ egzekucyjny dokonał zajęcia świadczenia emerytalnego przysługującego J...

I OSK 3431/18 - Wyrok NSA z 2019-12-12

z decyzji w przedmiocie opłaty adiacenckiej:, - odmawiające przywrócenia terminu do złożenia zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, znak...