Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

I OZ 44/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-31

ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. Postanowieniem z dnia 29 listopada 2017 r. sygn. akt I SA/Wa...
Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu Sąd ten podał, że pismem z dnia 31 lipca 2017 r. Spółdzielnia M. wniosła...

I SA/Wa 865/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-30

w [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. Pismem z dnia 13 maja 2017 r. E. K...
., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, w uzasadnieniu którego wskazano, że obydwoje...

I SA/Wa 1481/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-22

Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. [...] Sp. zo.o. pismem z dnia 10...
w [...] z dnia [...] marca 2014 r., nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy [...] orzekającej o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

I SA/Wa 538/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

w [...] z dnia [...] stycznia 2012 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. D.D. S. A. w W. wniósł do Wojewódzkiego...
zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wniosek uzasadnił tym, że egzekwowanie opłaty adiacenckiej, przy ustalaniu której organ pierwszej instancji oparł...

II SA/Lu 1032/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-04

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia [...] nr SKO[..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej - w zakresie wniosku E. P...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia [..] nr [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Skarżąca wniosła jednocześnie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji...

IV SA/Po 510/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-06

niejawnym sprawy ze skargi P.N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] lutego 2012r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odmówić...
merytoryczną czyli rozstrzygającą sprawę co do jej istoty m.in. w przedmiocie opłaty adiacenckiej, organ ma obowiązek, o ile nie zachodzą przesłanki negatywne, z urzędu...

II SA/Sz 94/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-02-09

., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji J.T. i L.T. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...], uchylającą decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...]r. w części dotyczącej wysokości opłaty adiacenckiej...

II SA/Sz 754/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-08-18

. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji E. i M. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S.skargę na decyzję...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K.z dnia [...] r. Nr [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wynika zatwierdzenia...

II SA/Lu 506/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-17

niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej - w zakresie wniosku A. S...
z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W piśmie z dnia 13 sierpnia 2010 r. skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, z uwagi...

IV SA/Po 93/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-03

opłaty adiacenckiej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji /-/ I. Kucznerowicz Pismem z dnia [...] stycznia 2009 r. M. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
, która umożliwiłaby zapłatę opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł bez uszczerbku dla potrzeb rodziny., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek skarżącej zasługuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   38