Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X

I SA/Wa 1510/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-24

. nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej postanawia: umorzyć postępowania sądowe. Z. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
skargę, poprzedzoną wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, na uchwałę Rady Gminy T. z dnia [...] lutego 2003 r. nr [...] w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej...

II SA/Sz 899/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-10

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
. ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w S. przy ul. O. i F. (osiedle 'R. '), spowodowanego budową...

III SA/Po 466/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-11

opłaty adiacenckiej i umorzenia postępowania w sprawie postanawia: umorzyć postępowanie. /-/M. Kwiecińska WSA/post.1-sentencja postanowienia Decyzją z dnia...
(...) nr (...) Wójt Gminy ustalił opłatę adiacencką dla M. i H. W. w wysokości (...) zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w D. przy ul. R., działka nr (...), wskutek...

II SA/Wr 38/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-08

[...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej p o s t a n...
skarga J.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia J.J. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Łd 1117/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-19

opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej jej podziałem postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić...
P. z dnia [...] roku, znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej, położonej w P., oznaczonej nr ew. 76, spowodowanej...

II SA/Ol 852/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-20

Odwoławczego z dnia '[...]'. Nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia 1.umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącym solidarnie kwotę 100 zł ( sto...
odwołania G. i M. M., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia '[...]' znak: '[...]' w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w kwocie 2.710 zł, z tytułu wzrostu...

II SA/Ol 888/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-27

z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zwrócić skarżącej kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem połowy...
Prezydenta Miasta '[...]' z dnia 11 lipca 2008r., znak: '[...]', w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej w kwocie '[...]', z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Ol 910/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-27

Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zwrócić skarżącym solidarnie kwotę 100 zł ( sto złotych...
decyzję Prezydenta Miasta z dnia '[...]' znak: '[...]' w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w kwocie 2.112,50 zł, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej...

II SA/Ol 258/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-28

niejawnym sprawy ze skargi B.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
E. i B.D. opłaty adiacenckiej w wysokości 3.878,90 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w E. przy ul. [...] powstałej w skutek podziału działki...

SA/Sz 784/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-07-01

odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe W dniu [...] r. E. S. złożyła wniosek...
o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., znak: [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej., W efekcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   24