Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

V SA/Wa 543/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-20

składek z [...].08.2006 r., protokołu kontroli doraźnej z [...].08.2006 r., kart informacyjnych pojazdów i innych dokumentów z akt sprawy. Ustawodawca wymaga - przy wydaniu...

I SA/Kr 1668/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-24

. nr [...], zaświadczenia lekarskiego wydanego w dniu 10 maja 2011r. przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w K., dowodu rejestracyjnego pojazdu o nr [...], karty zgłoszeń...
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2008 i 2009, kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu [...], i karty zgłoszeń...

I SA/Kr 1669/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-24

lekarskiego wydanego w dniu 10 maja 2011r. przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w K., dowodu rejestracyjnego pojazdu o nr [...], karty zgłoszeń nr [...], orzeczenia...
się w Urzędzie Skarbowym za lata 2008 i 2009, kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu [...], i karty zgłoszeń nr [...], oświadczenie doprecyzowujące zakres rozpatrzenia...

I SA/Łd 1168/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-11

społeczne. Jak bowiem wynika z załączonych akt administracyjnych, ustalił, iż skarżąca jest współwłaścicielką samochodu marki VOLKSWAGEN GOLF rok produkcji 2001 (pismo karta...
informacyjna pojazdu z dnia 1 lipca 2009r.), posiada własnościowe prawo do lokalu w P. ul. [...] (pismo [...] SM z dnia 3 lipca 2009r.), otrzymuje świadczenie emerytalne...

I SA/Kr 58/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-28

zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego (szczegółowo wymienione w decyzji z dnia 15 września 2017 r.)., ZUS decyzją z dnia 15 września 2017 r...
o powierzchni 0,1500 ha położona w Morawicach, co do której jak wynika z zalegającego w aktach sprawy (karty 5 - 7 akt administracyjnych) zawiadomienia Naczelnika Pierwszego Urzędu...

V SA/Wa 2239/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-08

ponad 4.300 złotych. Do pisma skarżący załączył: dowód rejestracyjny pojazdu, kartę wizyt bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy w K. A. S., zaświadczenie o niezaleganiu...
leków, kart leczenia szpitalnego oraz skierowania na rehabilitację., Dodatkowo podniósł, iż skarżący posiada majątek ruchomy i nieruchomy, którego spieniężenie...

V SA/Wa 1042/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-16

. 337,11 zł., ZUS wskazał przy tym, na jakich dokumentach oparł swoje rozstrzygnięcie, a mianowicie :, • Karta leczenia szpitalnego z dnia [...].01.2013 r.;, • Karta...
informacyjna pacjenta z dnia [...].02.2013 r.;, • Karta leczenia szpitalnego z dnia [...].07.2013 r.;, • Karta wypisowa z Centralnego Szpitala Klinicznego MSW z dnia [...].02.2014 r...

I SA/Gl 1073/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-14

w wysokości 240 zł w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych opłaconym w formie karty podatkowej;, - deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne...
zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego PIT-16A za 2017 r., z której wynika, że w okresie od 01/2017 do 12/2017 skarżący...

V SA/Wa 1345/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-19

figurują w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Z karty informacyjnej sporządzonej przez pracownika socjalnego wynika, iż rodzina zobowiązanego liczy cztery osoby, przy czym...
gospodarstwa domowego, decyzja Burmistrza G. oraz karta informacyjna sporządzona przez pracownika socjalnego, w której wskazano wysokość miesięcznych opłat rodziny...

I SA/Gd 723/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-08

z dnia 3 października 2008 r. w przedmiocie posiadanych pojazdów mechanicznych, karty informacyjne leczenia szpitalnego z dnia 14 grudnia 2006 r., 26 stycznia 2007 r. i 9...
1   Następne >   +2   +5   +10   21