Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

IV SA/Gl 657/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-08-21

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu marki [...] o nr rejestracyjnym [...] postanawia...
: odrzucić skargę Pismem z dnia [...] r. M. W. zwrócił się do Wojewody [...] o zwrot, jego zdaniem, zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu marki [...] o nr rejestracyjnym...

III SAB/Wr 72/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-23

. Nadto Sąd zwrócił uwagę, że pomimo twierdzeń Wojewody, że nie posiada w aktach dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu, wskazać należy, że skarżąca...
149 § 2 p.p.s.a. Sąd w tym zakresie skargę oddali., Sąd odstąpił od zobowiązania organu do załatwienia sprawy, gdyż zobowiązał Wojewodę do wydania karty pojazdu...

II SA/Po 116/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-07

dla miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w karty parkingowe ustanowiony w ust. 2 powinien być stosowany na wszystkich terenach objętych planem miejscowym. Nie każdy...
wielorodzinnym, w tym 1 stanowisko dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde 30 mieszkań., W dniu 10 grudnia 2015 r. do Urzędu Miasta wpłynęło pismo Wojewody...

III SA/Kr 141/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-28

prawidłowo ustalony., Skarżąca w toku postępowania sadowego przedłożyła liczne dokumenty (listy środków trwałych , dowody rejestracyjne pojazdów , karty pojazdów...
, dlatego - w ocenie organu - nie doszło do naruszenia zasady równomiernego obciążenia w sytuacji , gdy skarżący łącznie posiada 35 sztuk różnego rodzaju pojazdów...

IV SA/Wr 232/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-12

dokumentacji związanej z eksploatacją pojazdu służbowego marki [...], tj. wypełniania i rozliczania kart drogowych,, d) potwierdzanie nieprawdy w kartach drogowych...
samochodu służbowego poprzez wypełnianie kart niezgodnie ze stanem rzeczywistym, tj. zaniżanie lub zawyżanie zużycia paliwa i przebiegu kilometrów,, e) dokonywanie błędów...

II SA/Op 79/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-01

na drogach obowiązek wyznaczania stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Organ stwierdził, że przepisy te jednoznacznie wskazują, iż karty...
ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. z powodu braku ustaleń w planie minimalnej liczby miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. W zakresie postawionego zarzutu...

II SA/Wr 885/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

weryfikacji taryf analizując złożony wiosek, źródłowe dokumenty księgowe, karty pojazdów, uzyskał wyjaśnienia od zarządu i pracowników przedsiębiorstwa. Ponadto organ weryfikujący...

III SA/Po 1494/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-04

. 1 ustawy osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową kierujące pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, mogą nie stosować się do niektórych znaków...
niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową, kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających...

II SA/Po 313/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-21

jest lokalizacja co najmniej jednego miejsca postojowego dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i dopuszczona lokalizacja dowolnej ilości miejsc postojowych...
właśnie dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Skarżący wyjaśnił przy tym, że § 8 cytowanej uchwały z dnia [...] lutego 2016 r. ustala lokalizację zabudowy zwartej zgodnie...

II SA/Bd 1013/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-18

w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji. W ocenie organu nadzoru powyższy zapis stanowi przekroczenie...
uprawnienia rady gminy do unormowania w planie miejscowym minimalnej liczby miejsc parkingowych w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę...
1   Następne >   +2   +5   +10   47