Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

I SA/Bd 660/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-26

. do otrzymania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu [...] nr rej [...] w kwocie 425 zł ( czterysta dwadzieścia pięć złotych ) 2. zasądza od Starosty T. na rzecz D. T...
. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym stwierdzono bowiem, że wysokość opłaty za kartę pojazdu powinna odpowiadać wysokości kosztów związanych z drukiem i dystrybucją kart...

III SA/Wr 799/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-10

ze skargi E. K. i T. K. na czynność Starosty K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu oddala skargę...
żądania zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji w dniu [...] lipca 2005 r. W ocenie organu, zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego...

I SA/Bd 415/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-07

postępowania Wnioskiem z dnia 14 grudnia 2009r. B. D. wystąpił do Starosty Powiatu T. o stwierdzenie uprawnienia do otrzymania zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów...
niekonstytucyjność przepisu, na podstawie którego pobierana była opłata za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł. Strona podkreśliła, że z powyższego wyroku wynika, iż opłata...

I SA/Bd 414/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-07

postępowania Wnioskiem z dnia 14 grudnia 2009r. S. D. wystąpiła do Starosty Powiatu T. o stwierdzenie uprawnienia do otrzymania zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów...
niekonstytucyjność przepisu, na podstawie którego pobierana była opłata za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł. Strona podkreśliła, że z powyższego wyroku wynika, iż opłata...

IV SA/Po 567/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-25

karty pojazdu wraz z ustawowymi odsetkami., W odpowiedzi, pismem z dnia [...] lipca 2009 r. nr sprawy: [...] działający z upoważnienia Prezydenta Miasta P. Z-ca Dyrektora...
. U. nr 137 poz. 1310), w którym określił, że za wydanie karty pojazdu organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 500 zł. W dn. 17 stycznia 2006r. Trybunał Konstytucyjny...

I SA/Bd 46/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-03-07

. o zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu. W uzasadnieniu wniosku powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. sygn. akt U 6/04...
, którym orzeczono o niekonstytucyjności przepisów, na podstawie których organy pobierały opłatę za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł., Odpowiadając na złożony wniosek...

III SA/Wr 196/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-12

materialno-techniczną Starosty Z. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
się do Starosty Powiatowego w Z.S. o zwrot nadpłaty w wysokości [...] złotych, za wydanie karty pojazdu, w związku z rejestracją na terytorium Polski pojazdu nabytego poza granicami...

III SA/Wr 197/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-12

materialno-techniczną Starosty Z. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
się do Starosty Powiatowego w Z.S. o zwrot nadpłaty w wysokości [...] złotych, za wydanie karty pojazdu, w związku z rejestracją na terytorium Polski pojazdu nabytego...

I SA/Bd 1082/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-02-15

[...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za karty pojazdów 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, 2. określa, że zaskarżona czynność nie może być wykonana w całości, 3...
[...] kwietnia 2011 r. S. D. wystąpił do Starosty T. o zwrot nadpłaty za wydanie 88 kart pojazdów. Uzasadniając wniosek strona powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego...

III SAB/Wr 17/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

pojazdu postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia 2 sierpnia 2007 r. skarżący zwrócił się do Starosty O. z wnioskiem o zwrot zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu...
. Starosta, pismem z dnia 24 sierpnia 2007 r., poinformował skarżącego, że w myśl przepisów obowiązujących w czasie wydania karty pojazdu, za wydanie takiej karty przy pierwszej...
1   Następne >   +2   +5   +10   69