Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SA/Ol 380/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-13

'[...]' nr '[...]' w sprawie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1/ uchyla zaskarżony akt w części odmawiającej Spółce A zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu...
za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki '[...]' o nr rej. '[...]'; 3/ zasądza od Powiatu na rzecz skarżącej Spółki kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem...

II SA/Ol 371/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-13

'[...]' nr '[...]' w sprawie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1/ uchyla zaskarżony akt w części odmawiającej Spółce A zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu...
za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki '[...]' o nr rej. '[...]'; 3/ zasądza od Powiatu na rzecz skarżącej Spółki kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem...

II SAB/Sz 65/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-07-18

za wydanie kart pojazdów., Zarządzeniem Sądu z dnia 10 czerwca 2014 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł oraz zobowiązano do wykazania...
doręczono skarżącemu w dniu 23 czerwca 2014 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (karta 19), jednakże do dnia dzisiejszego...

II SAB/Rz 23/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Administracyjny w uchwale z dnia 4 lutego 2008r. sygn. akt I OPS 3/07 (ONSAiWSA 2008/2/21). Uchwała została podjęta na gruncie sprawy związanej z opłatą za wydanie karty pojazdu...
o zmianie wystroju pomnika, której projekt został dołączony do skargi (karta akt sądowych nr 10) skutkowałaby podjęciem uchwały bez podstawy prawnej. Pogląd taki został...

II SAB/Ol 106/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-18

dla samochodów służbowych, wymienionych w pkt. 1 - wraz z wnioskiem o kopie kart drogowych/ewidencji pojazdów dotyczących samochodu służbowego '[;..]' za rok 2013 styczeń...
na pojazdy służbowe, rozliczenie kart drogowych i karty drogowe za okres styczeń - sierpień 2013 r., zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia należności przysługujących...

III SA/Lu 70/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-08-20

. z dnia [...] grudnia 2003 r. [...] w przedmiocie ustalenia stref płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych Miasta L...
[...] w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych Miasta L. i ustalenia sposobu ich pobierania...

II SA/Ke 461/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-04

, zasady jej udzielania i wzór karty abonamentowej., Działając na podstawie art. 93 ust. 1 u.s.g. Wojewoda wniósł skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Opatowie w zakresie: §...
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019r. Nr VII/60/2019 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych...

II SA/Kr 463/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

infrastruktury technicznej, miejsc postojowych, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi...
przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ruchu drogowego;, e) zieleni;, f) ciągów pieszych i rowerowych...

II SA/Op 11/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-30

, napraw itp. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2017 r.;, 5. czy prowadzona jest ewidencja (karty drogowe dla samochodu służbowego) oraz skany kart drogowych...
bez jej przetworzenia, bowiem w dokumentacji księgowej trzeba wyodrębnić poszczególne pozycje kosztów ponoszonych na eksploatację samochodu, odszukać i zeskanować karty...

II OSK 2775/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów., Zdaniem Sądu rozpoznającego skargę...
1   Następne >   3