Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X
  • Symbol

VII SA/Wa 1048/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-08

Polskiej S.A. spisu wyborców., Wykazując interes prawny w złożeniu takiej skargi, skarżący wyjaśnił, że 'w orzecznictwie sądów administracyjnych wykazuje się, iż posiadanie...
interesu prawnego jako pochodna legitymacji procesowej musi być rozumiane wyłącznie jako obiektywna, rzeczywiście istniejąca potrzeba ochrony prawnej. Interes...

VII SA/Wa 927/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-08

o jej odrzucenie ewentualnie oddalenie z uwagi na brak interesu prawnego skarżącego. W uzasadnieniu odpowiedzi organ wskazał, że skarżący jest podmiotem nieuprawnionym do wniesienia...
. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, dalej także 'p.p.s.a.') do wniesienia skargi uprawnionym jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a także prokurator, Rzecznik Praw...

II SA/Ke 503/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-09

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)., zwanej dalej u.s.g. W myśl tego przepisu każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie...
jest rozstrzygnięcie, czy po stronie skarżącego istnieje interes prawny lub uprawnienie, które zaskarżona uchwała mogłaby naruszyć. Zgodnie z poglądem reprezentowanym w orzecznictwie...

I SA/Rz 608/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-08-11

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, jak również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi...

II SAB/Wa 68/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-06-11

., zwana dalej: p.p.s.a.). Zgodnie z treścią tego przepisu, uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...
, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

II SA/Rz 1415/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-01-03

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Stosownie natomiast do § 2 cyt. wyżej przepisu uprawnionym do wniesienia skargi...

II SA/Wa 1154/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-26

nadzorczego wydanego w oparciu o przywołany przepis, art. 96 ust. 2, ponieważ rozstrzygnięcie to narusza jego interes prawny., W piśmie procesowym z dnia 17 sierpnia 2004 r...
lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy samorządowej...

VI SA/Wa 1622/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-24

. 28 K.p.a., interes prawny, którego dotyczy to postępowanie., Zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Przesłanką zatem, legitymującą dany podmiot do występowanie w charakterze strony...

I SA/Rz 442/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-09-03

jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym (§ 1). Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot...

I SA/Rz 441/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-09-03

ze zm., dalej: P.p.s.a.), uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...
, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...
1   Następne >   +2   +5   +10   45