Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

I SA/Wa 1438/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

. )., W ocenie wnioskodawców przysługuje im status strony w przedmiotowym postępowaniu, gdyż mają interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji. Interes...
nie przysługuje status strony w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji, Nie mają bowiem oni interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności kwestionowanej decyzji. Nie posiadali...

I SA/Wa 1439/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

, poz. 385 ze zm.)., W ocenie wnioskodawców przysługuje im status strony w przedmiotowym postępowaniu, gdyż mają interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności...
przedmiotowej decyzji., Interes prawny wywodzą zaś z faktu zawarcia z rektorem Wyższej Szkoły [...] w C. w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości rolnych. Umowa...

V SAB/Wa 26/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-23

prawnym w rozumieniu art. 28 kpa. Interes prawny, co podkreślił pełnomocnik organu ma Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu [...]., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
podmiotowych., Stosownie do treści art. 50 § 1 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...

V SAB/Wa 18/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-14

jest podmiot, który ma interes prawny w złożeniu skargi, rozumiany jako istnienie związku między sferą jego indywidualnych praw i obowiązków, a postępowaniem...
do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Pierwszą stanowią te, którym to uprawnienie przysługuje dla ochrony ich interesu prawnego. Druga kategoria natomiast to podmioty...

II SA/Wa 1416/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-24

podstawę do wyprowadzenia interesu prawnego wyłącznie dla właściwych organów danej szkoły wyższej (rektora lub senatu uczelni). Uchwały rady podstawowej jednostki...
ust. 1 ustawy (art. 65 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. W związku z czym, rozstrzygnięcie nadzorcze właściwego ministra dotyczy interesu prawnego określonej...

II SA/Wa 286/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-20

do sądu administracyjnego powiązane zostało z posiadaniem interesu prawnego już przez ustawę z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. nr 74, poz. 368...
), stanowiąc m.in., iż 'uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny'. Dotyczy to także uczestników postępowania., Kryterium 'interesu prawnego...

II SA/Wa 1063/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-28

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej 'ppsa', uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

II SA/Wa 1531/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

m.in. stypendium ministra, natomiast zgodnie z treścią art. 28 k.p.a., stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek;, 2) naruszenie art. 45 Konstytucji RP w zw. z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP - poprzez naruszenie...

II SA/Wa 783/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-27

faktów naruszeń prawa przez podległe mu organy, zaś Skarżąca ma interes prawny w stwierdzeniu, czy toczy się postępowanie w zakresie naruszeń prawa...
, iż Skarżąca nie wykazała interesu prawnego, który stanowiłby podstawę do wydania zaświadczenia. Ponadto zauważył, iż podstawą odmowy jest również sama problematyka dotycząca...

II SA/Wa 2260/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-09

jakiejkolwiek oceny merytorycznej, wynika brak interesu prawnego Wyższej Szkoły [...] z siedzibą w [...] w zaskarżeniu decyzji z dnia, [...] lipca 2018 r., Organ wskazał...
w sposób nie budzący wątpliwości, że wnoszący nie ma w sprawie interesu prawnego, organ odwoławczy w formie postanowienia stwierdza niedopuszczalność odwołania.', Zdaniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   21