Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

IV SA/Wa 405/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-24

w postępowaniu zakończonym wydaniem zaskarżonej decyzji podkreślił, iż nie ma on interesu prawnego w opisanym postępowaniu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...
), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Stanowi on zatem warunek dopuszczalności skargi (art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.), Ocenę interesu prawnego...

VI SA/Wa 1794/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

w postępowaniu. '[...]' wskazała, że powinna być uznana za stronę przedmiotowego postępowania, gdyż ma interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy z uwagi na fakt...
naruszenie art. 2 i 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 483, ze zm.). W odwołaniu '[...]' powołał się na swój interes prawny wskazując na przyczyny podane...

IV SA/Wa 1797/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-20

. wskazując, iż bez własnej winy nie brała ona udziału w przedmiotowym postępowaniu, a posiada interes prawny w ww. sprawie. Postanowieniem z [...] grudnia 2017 roku znak...
, których interesu prawnego lub faktycznego oraz obowiązku dotyczy ustalenie linii brzegu, tj. właściciele nieruchomości objętych ustaleniem linii brzegu oraz organy i jednostki...

VI SA/Wa 2255/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

., W pierwszej kolejności należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik...
Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

IV SA/Wa 626/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Pozwolenie wodnoprawne...
na działce nr [...], obręb W., gm. G., udzielonego decyzją Starosty E. z dnia [...] stycznia 2012 r. Istotą niniejszej sprawy jest, czy skarżąca Spółka posiada interes prawny...

IV SA/Wa 2096/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-15

strony podmiotu występującego w sprawie. Art. 28 kpa stanowi, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...
organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty E. z dnia [...] stycznia 2012 r., dotyczyło szczególnego...

IV SAB/Wa 583/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-08

prowadzący postępowanie odmówił przymiotu strony w tym postępowaniu, a posiada ona interes prawny w sprawie, ma możliwość zaskarżenia wydanej w tej sprawie decyzji...
na uwadze przepisy ustawy - Prawo wodne (art. 401). Dopiero szczegółowa analiza tego przepisu w oparciu o stan faktyczny sprawy pozwoli ocenić czy skarżącemu przysługuje interes...

VI SA/Wa 705/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-16

będzie jedynie skarżący. Zgodnie bowiem z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...
interes prawny lub obowiązek. Decyzja wydana w niniejszej sprawie dotyczy jedynie praw i obowiązków skarżącego i nie obejmuje swym zakresem innych podmiotów. Tym samym...

IV SA/Wa 2039/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-19

ust.1 Prawa wodnego z 2001 r., linię brzegu ustalał, w drodze decyzji, na wniosek mającego interes prawny lub faktyczny:1) właściwy terenowy organ administracji morskiej...
oraz ust. 2 i 3. Organ stwierdził, że wniosek w przedmiotowej sprawie został wniesione przez podmiot posiadający interes prawny zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 Prawa...

IV SA/Wa 1273/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-09

., W postępowaniu w sprawie pozwolenia wodnoprawnego pojęcie strony, o którym mowa w art. 28 k.p.a. (każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek), zostało zawężone przez przepis art. 401 ust. 1 Prawa wodnego do wnioskodawcy oraz podmiotów...
1   Następne >   +2   +5   9