Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Finansów X
  • Symbol

V SA/Wa 1751/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-08

[...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie, z uwagi na brak interesu prawnego wnioskodawcy; oddala skargę. Przedmiotem skargi...
losowej, zakładu wzajemnego lub jakiejkolwiek innej formy hazardu wymienionej w art. 2 ust. 1-5 u.g.h. Strona wskazała na interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego...

I OZ 1134/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-25

. dotyczy jego interesu prawnego., Rozpoznając złożony wniosek Sąd I instancji uznał, iż wnioskodawca nie wykazał, by wynik niniejszego postępowania dotyczył jego interesu...
wnioskodawcy prawo dołączenia się do udziału w niniejszym postępowaniu i przyznającym mu interes prawny w postępowaniu wszczętym wnioskiem osoby trzeciej o udostępnienie...

V SA/Wa 1499/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-23

postępowaniu, nie jest stroną w rozumieniu art. 133 § 1 o.p. ponieważ nie posiada interesu prawnego, który wynikałby z konkretnego przepisu prawnego., Od postanowienia...
postępowania, z uwagi na wadliwe przyjęcie, że nie legitymuje się on statusem strony postępowania w związku z brakiem indywidualnego interesu prawnego w rozpoznaniu przedmiotowej...

I OZ 1187/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-20

, by wynik postępowania dotyczył jego interesu prawnego. Brak bowiem w ustawie o dostępie do informacji publicznej, na podstawie której prowadzone jest postępowanie oceniane...
w niniejszej sprawie, przepisów prawa dających wnioskodawcy prawo dołączenia się do udziału w niniejszym postępowaniu, przyznających mu interes prawny w postępowaniu...

VI SA/Wa 1190/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-30

obsługi prawnej, zawartej przez skarżącego z Bankiem Spółdzielczym w P. (dalej 'podmiot w restrukturyzacji'). Posiada zatem interes prawny do złożenia skargi...
o świadczenie obsługi prawnej, a tym samym do interesu prawnego skarżącego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Badanie merytorycznej zasadności...

VI SA/Wa 1807/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

i konkretny interes prawny w postępowaniu o stwierdzenie nieważności takiej decyzji, wynikający z art. 32 ust, 1 dekretu., Organ rozpatrując ponownie sprawę uznał, że osoba...
posiadająca akcje zlikwidowanej spółki nie może z tego tytułu wywodzić interesu prawnego dotyczącego majątku zlikwidowanej spółki., Zdaniem organu podobne zagadnienie...

II FSK 754/11 - Postanowienie NSA z 2013-05-07

jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Zgodnie zaś z art. 33 § 2 p.p.s.a., udział w charakterze uczestnika w postępowaniu przed sądem...
administracyjnym może zgłosić osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego...

VI SA/Wa 301/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-24

o ponowne rozpatrzenie sprawy J. B. nie wskazał na czym polega jego interes prawny w sprawie o zatwierdzenie przedmiotowego projektu. Uzasadnienie wniosku wskazuje wyłącznie...
wyroków zarówno Naczelnego jak i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organ wyjaśnił, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem interes prawny powinien być realny...

III SA/Wa 426/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-14

Skarżącemu przymiotu strony oraz istnienia interesu prawnego - niezbędnych do wszczęcia na wniosek, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia organu niższej...
przez Skarżącego interesu prawnego. Zgodnie z art. 28 k.p.a., stroną postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej jest nie tylko strona postępowania...

II SA/Wa 1088/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-26

D. S. z dnia [...] listopada 2012 r., We wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu K. S. podniósł, że przedmiotowa sprawa dotyczy jego interesu prawnego...
, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., Do uzyskania statusu uczestnika postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100