Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SA/Wa 154/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-27

nielegalnego przetwarzania jej danych osobowych, pomimo to Spółka nadal przetwarza jej dane osobowe. Swój interes prawny w udziale w charakterze uczestnika postępowania ww...
uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja...

II SA/Wa 154/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-27

nielegalnego przetwarzania jej danych osobowych, pomimo to Spółka nadal przetwarza jej dane osobowe. Swój interes prawny w udziale w charakterze uczestnika postępowania ww...
uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja...

III OSK 985/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-15

uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja...
jednolicie przyjmuje się, że kryterium interesu prawnego, na którym jest oparta legitymacja do udziału w postępowaniu oznacza, że akt, czynność lub bezczynność organu...

II SA/Wa 1945/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-09

w treści zażalenia, 'opisana we wniosku sytuacja nie dotyczyła bezpośrednio samej [...], ale dotyczyła interesów prawnych operatorów telekomunikacyjnych, tj. przedsiębiorców...
, czy pochodzi on od podmiotu, który legitymuje się przymiotem strony. Stosownie zaś do treści art. 28 k.p.a., stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...

II SA/Wa 1320/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-03

w charakterze uczestnika może złożyć osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Ustawodawca...
nałożył więc na taką osobę obowiązek wykazania, iż jej wniosek uzasadniony jest faktem istnienia po jej stronie interesu prawnego. Nadto, tego interesu prawnego...

III OSK 2273/21 - Postanowienie NSA z 2021-05-18

. 33 § 2 P.p.s.a. złożył P.K., wskazując, że wynik niniejszego postępowania dotyczy jego interesu prawnego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek...
, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu...

I OSK 2347/18 - Postanowienie NSA z 2020-06-16

za domaganie się prawa do decyzji GIODO'. Jak stwierdził wnioskodawca, jego interesem prawnym jest 'uzasadnienie dlaczego decyzja z 29 stycznia 2016 roku rażąco naruszała...
również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa...

III OSK 2776/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-11

w charakterze uczestnika może zgłosić osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego...
przyjmuje się, że kryterium interesu prawnego, na którym jest oparta legitymacja do udziału w postępowaniu oznacza, że akt, czynność lub bezczynność organu administracji...

III OSK 2461/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-13

może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja...
przyjmuje się, że kryterium interesu prawnego, na którym jest oparta legitymacja do udziału w postępowaniu oznacza, że akt, czynność lub bezczynność organu administracji...

II SA/Wa 828/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-16

. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących...
1   Następne >   +2   +5   +10   100