Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Gd 1185/01 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-02-25

, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego...

I SA 3165/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-14

z art. 134 kpa. Ustalenie interesu prawnego powinno nastąpić w toku rozpoznawania odwołania na podstawie stanu faktycznego wynikającego z dowodów zebranych przez organ...
odwoławczym, w przypadku gdy strona nie wniosła odwołania decyzja organu II instancji nie mogła ostać się w obiegu prawnym., W tym stanie faktycznym i prawnym na podstawie art. 145...

II SAB/Wa 108/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-16

.) zobowiązuje organ do wydania żądanej przez niego decyzji z urzędu, tym bardziej więc winien to uczynić na jego umotywowany interesem prawnym wniosek. Zarzucił, że organ...
prawnego są obowiązane do jego opróżnienia, uiszczenia opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich oraz zapłaty odszkodowania w wysokości 200 % wartości należnych opłat...

II SA/Gd 662/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-02-18

., Na rozprawie skarżący oświadczył, iż ma interes prawny w podtrzymywaniu skargi mimo wygaśnięcia decyzji o przydziale, bowiem decyzja ta pociągnęła za sobą konsekwencje...
nr [...]., kwaterę wyposażoną w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową i ogrzewanie centralne., Jako podstawę prawną zaskarżonego orzeczenia powołano art. 138 § l pkt l...

II SA/Gd 376/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-02-02

, J.S. jako nieposiadający interesu prawnego nie mógł wykonać nałożonego na niego obowiązku., Dlatego reasumując należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie organy...
. w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (Dz.U. Nr 40, poz. 471) należy do czynności prawnych, a nie czynności faktycznych...

II SAB/Bd 144/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-16

prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego lub, gdy osoba ubiega się o jego wydanie ze względu na swój interes prawny sprowadzający...
, że w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń nie obowiązuje zasada res iudicata, bowiem w sprawach tych jedynie urzędowo poświadcza się określone fakty albo stan prawny, bądź...

I OSK 186/12 - Wyrok NSA z 2012-05-08

się strona mająca w tym interes prawny., Mając powyższe na uwadze Sąd I instancji uznał, iż w rozpoznawanej sprawie Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji...
techniczno-prawnej. Podkreślono, że wydana decyzja byłaby wadliwa, bowiem nie wskazywałaby materialno-prawnej podstawy uprawnień w zakresie otrzymania przez żołnierza...

SA/Bd 2697/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-10

mieszkalnej 39,93m-.', Jako podstawę prawną tej decyzji organ I instancji wskazał art. 154 kpa i wskazał, że w wyniku przeprowadzonej w kwietniu 2002r. inwentaryzacji budynku...
w trybie art. 154 kpa przemawia, zdaniem organu, ważny interes społeczny związany z obowiązkiem ponoszenia przez użytkowników lokali kosztów utrzymania nieruchomości...

II SA/Bd 340/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-26

mieszkalnej 39,93m-.', Jako podstawę prawną tej decyzji organ I instancji wskazał art. 154 kpa i wskazał, że w wyniku przeprowadzonej w kwietniu 2002r. inwentaryzacji...
decyzji w trybie art. 154 kpa przemawia, zdaniem organu, ważny interes społeczny związany z obowiązkiem ponoszenia przez użytkowników lokali kosztów utrzymania...

I OSK 751/08 - Wyrok NSA z 2009-02-02

2004 r. nr [...] w przedmiocie kwatery stałej, a w punkcie 2. zasądził dla adwokat R. S. - K. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., W uzasadnieniu...
nr [...], wskazując jako podstawę prawną rozstrzygnięcia m.in. art. 42 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 o zakwaterowaniu sił zbrojnych RP (Dz. U. 2002 r...
1   Następne >   3